Vi viser til Trygve Lundemos kommentar 24.03. og Harald Norems leserinnlegg 28.03. der de skriver om konsekvensene av at Nye Veier bygger for 110 km/t på E6-strekningen Gyllan-Kvål.

Når Nye Veier velger veistandard, altså antall kjørefelt og fartsgrense, er det med utgangspunkt i gjeldende veinormal. Det er veinormalene som avgjør hvilken veistandard en strekning skal ha, og det er med utgangspunkt i fremskrevet årsdøgntrafikk (ÅDT), altså beregnet fremtidig trafikkmengde. Veinormalene godkjennes av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, og som statlig veiutbygger er Nye Veier pålagt å følge gjeldende lover og regler.

Den tidligere vedtatte planen for E6 Gyllan-Kvål, som ble utarbeidet av Statens vegvesen i 2016, legger til rette for firefelts vei og 100 km/t (ikke 90, slik Norem skriver). Siden den gang har det kommet en ny veinormal som tilsier at denne strekningen skal bygges som firefelts motorvei og 110 km/t. Veinormalen med firefelts og 100 km/t finnes ikke lenger. Veibredden er omtrent den samme, og det er dermed ikke stor forskjell i arealbesparelse. Faktisk vil Nye Veiers trasé, uansett hvilket alternativ det blir, føre til et mindre dyrkamarkbeslag, nærmere 100 dekar. Det er fordi vi har tatt ut Ler-krysset og flyttet Hovin-krysset.

Akkurat som i 2016, er ikke 2/3 feltsvei godkjent standard for denne strekningen. Veinormalen sier at det skal være firefelts vei. Det finnes ikke firefelts vei med 90 km/t i gjeldende veinormaler, kun 110 km/t. Å redusere fartsgrensen til 90 km/t vil uansett ikke redusere konfliktene med Gaula og dyrkamark i særlig grad, da strekningen ligger i en smal korridor i Dalbunnen.

Norem nevner også Berkåk-Ulsberg i sitt innlegg. Vi antar at han sikter til planarbeidet som pågår for E6 Nedgård-Toset. Det stemmer at vi planlegger for 2/3 felts vei og 90 km/t på denne strekningen. Det er imidlertid ikke for å spare penger, slik Norem påstår. Det er fordi den lave trafikkmengden her tilsier denne veistandarden, ifølge veinormalen.

Nye Veier følger gjeldende veinormaler, og det er årsaken til at vi bygger for 110 km/t på E6 Gyllan-Kvål. Når det er sagt, ønsker Nye Veier at veinormalene skal gi økt handlingsrom i veiutbygging. Da Nye Veier ble opprettet i 2016, var det for å være en utfordrer og fornyer i samferdselssektoren. Det har vi vært, og vi kan blant annet vise til innføringen av «smal firefelts», altså muligheten for å bygge smalere vei og tunneltverrsnitt. Dette mener vi er et steg i riktig retning, men vi gir oss ikke der. Vi vil fortsette å utfordre og forhåpentligvis fornye veinormalene.

Arild Mathisen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier