Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Tor Snøve

Fastlegene i Oppdal påpekte i en reportasje i lokalavisa 10/3 22 om en kommende/pågående legekrise i Oppdal. I denne reportasjen viser legene til et bekymringsbrev sendt fra fastlegene til Oppdal Kommune.

Etter dette har lokalavisen publisert flere artikler om saken og det har i tillegg vært avholdt flere møter mellom Oppdal Kommune og legene/samarbeidsutvalget for legene i Oppdal.

Oppdal Arbeiderparti mener at en velfungerende fastlegeordning og tilgjengelig legevakt er selve bærebjelken i den kommunale helsetjenesten, og er opptatt av gode arbeidsvilkår for fastlegene og en trygg og tilgjengelig legevaktordning.

Det er derimot vanskelig og utfordrende å hive seg på benkeforslag med økonomisk konsekvens med grunnlag i ei saksutredning fra lokalavisa. Kommuneloven sier klart at kommunedirektøren har utredningsplikt på økonomiske saker for å gi et godt grunnlag for vedtak som skal fattes. Det må vi som folkevalgte forholde oss til.

foto
Gruppeleder for Ap i kommunestyret i Oppdal, Tor Snøve. Foto: Jan Are Melgård, arkiv

Oppdal Arbeiderparti er enig med legene i at situasjonen rundt legedekningen og legevaktordningen er bekymringsverdig. Gjennom flere år har vi sett at leger søker seg bort fra Oppdal og til nabo-kommuner, men blir boende i Oppdal.

Arbeidsbetingelsene som fastlege i Oppdal blir stadig løftet fram som argument for å søke seg ut. Nå må vi som folkevalgte gjøre vår del for at Oppdals innbyggere skal ha en stabil og trygg legedekning.

Vi er gjort kjent med at Kommunedirektøren har bestilt/sendt ut på anbud en utredning av hele fastlegeordningen og legevakt ordningen i Oppdal Kommune, der LIS1 (turnuslege) er en del av utredningen.

Den forventes ferdig utredet i august. Vi behandler økonomiplanen i juni, det vanskeliggjør en bevilgning gjennom denne behandlingen i 2023.

Fra legenes side påpekes det at en ekstra Lis1(turnuskandidat) vil avhjelpe situasjonen ganske raskt. Samtidig er det et ønske om å ha to LIS1-kandidater permanent.

Forslag til vedtak:

 Arbeiderpartiet ber kommunedirektøren om en hurtig utredning på saken slik at kommunestyret får mulighet til å sette av midler til en ekstra LIS1(turnuskandidat) allerede i budsjettregulering 1 nå til våren. Dette for at LIS1 lege kan være på plass allerede fra september 2022. Videre finansiering av tiltaket søkes lagt inn i handlingsplanen for 2023-2026.

Tor Snøve, gruppeleder Oppdal Ap