Svar på åpent brev fra Rune Weiseth til ledelsen ved Oppdal ungdomsskole

Vi viser til ditt brev angående ny regel i ordensreglementet ved Oppdal ungdomsskole: Det er forbudt å forlate skolens område i skoletida, vedtatt i Samarbeidsutvalget ved Oppdal ungdomsskole 15.2.22.Oppdal kommune har gjort en intern vurdering av saksgangen.

Etter en nærmere vurdering er det besluttet at FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE Vedtatt av Oppdal kommunestyre 18.oktober 2018, må endres for at denne regelen skal gjelde for Oppdal ungdomsskole.

Rådgiver Oppvekst i Oppdal kommune, sender forslag til endring av forskrift til ordensreglement til alle høringsinstanser, før det legges fram til politisk behandling for Utvalg helse og oppvekst og Kommunestyret i mai 2022.

Dette betyr at regelen: Det er forbudt å forlate skolens område i skoletida, tas ut fram til et nytt vedtak fattes i kommunestyret.

Nedenfor vil vi redegjøre for hvorfor vedtaket ble fattet i SU 15.2.22 og hvilken tolkning av regelverket som lå bak.

Bestemmelsene ang fastsetting av ordensreglementer følgende (Utdanningsdirektoratet 1.12.2020og regelverkstolkning rundskriv Ordensreglement-8-2014) : Det er kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for at det blir laget ordensreglement for skolene de eier. Skoleeier kan delegere myndighet til å fastsette ordensreglement til rektor.

Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på. Skoleeier kan

  • delegere myndigheten til den enkelte skole, som så fastsetter sitt eget ordensreglement.

  • vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i kommunen/fylket.

  • fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold.

Når skolen har fått delegert muligheten til å gi utfyllende regler, må disse reglene være i tråd med det vedtatte ordensreglementet.

I Oppdal kommune er det en lokal forskrift, FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE Vedtatt av Oppdal kommunestyre 18.oktober 2018. I §3 står følgende:§ 3

Delegasjon

I tillegg til dette kommunale ordensreglementet gis den enkelte skole ved skolens rektor rett til å vedta nødvendige tilleggsbestemmelser i henhold til lokale forhold. Slike lokale tilleggsbestemmelser må være i samsvar med intensjonen i det kommunale ordensreglementet.

Dette betyr at rektor på den enkelte skole kan vedta nødvendige tilleggsbestemmelser i henhold til lokale forhold, men man skal i henhold tilUtdanningsdirektoratet(Udir)(1.12.2020): Sende utkast til nytt ordensreglement på høring til de som blir berørt av det, slik at de får mulighet til å uttale seg før reglementet vedtas. Det kan gjelde samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget/skoleutvalget, elevrådet, foreldrerådet og de ansattes organisasjoner ved skolen. Brukerorganene skal alltid høres.

Saken ble første gang sendt ut til medlemmene i Skolemiljøutvalget, SU 23.11.2021, her er kopi av saklista, sak 2:2.Endring av ordensreglementet ved ungdomsskolen.Skolen innførte en regel om det ikke er lov å forlate skolens område i skoletida under pandemien og erfarte at det fungerte bra.Skolen har derfor videreført dette, men det må inn i ordensreglementet ved skolen.Møtet ble utsatt til 15.2.22 pga.korona og fravær. Det var to medlemmer av SU som meldte forfall til møte15.2.22, men de bekreftet at det var greit at de fikk oversendt referat og vedtak i etterkant av møtet for å kunne uttale seg.Et samlet SU var positive til å ta inn regelen om at det skal være forbudt å forlate skolens område i skoletida.

Da forskrift til ordensreglement ble revidert i 2018 i Oppdal, ble det gjort et unntak for Oppdal ungdomsskole når det gjaldt forbud mot å forlate skolens område. Rådmannen hadde den gangen følgende kommentar (særutskrift ordensreglement 2018):

Samtlige høringsuttalelsene fra ungdomsskolen, som representerer både elever, foreldre og ansatte peker på at et forbud om å forlate skolens område forutsetter at det igangsettes tiltak for å gjøre det mer attraktivt å være på skolens område i friminuttene. Rådmannen støtter at en setter i gang en prosess for å gjøre skolegården mer innbydende og ser på muligheter for samarbeid med Oppdal kulturhus om lokaler hvor elevene kan oppholde seg i matfriminuttet og om tilbudet for å kjøpe mat kan utvides. Det vil være fornuftig at noen tiltak er i igangsatt før et forbud om å forlate skolens område gjennomføres. På den andre side kan en ikke vente med at alt er optimalt ved skolen før et forbud settes i verk. Det foreslåtte ordensreglementet skal gjelde fra 1.august 2018. Prosessen med å gjøre skolens område mer attraktivt vil ta noe mer tid. Rådmannen foreslår derfor at Pkt. 5.2. endres til å kun gjelde barneskolene og så utvides til også å gjelde ungdomsskolen når en har fått satt i gang en del tiltak.

Det er viktig å legge merke til setningen:På den andre side kan en ikke vente med at alt er optimalt ved skolen før et forbud settes i verk. Ledelsen ved skolen og SU ser at det er god grunn til å innføre forbudet nå for å sikre et godt skolemiljø.

Skolen har konkret jobbet med å bedre uteområdet siden 2018. Det innebærer, nye apparater, innkjøp av mer utstyr som kan brukes i friminuttene, en gapahuk og en avtale om å bruke kunstgressbanen i friminuttene. Det har i tillegg vært jobbet med å få bygget elevkantine.

Vi viser og til pkt.1 i kommunestyrets vedtak 17.3.22: «Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus går raskt i dialog for å finne en løsning for midlertidig kantine til elevene i Oppdal kulturhus.»

Ledelsen ved skolen har over tid sett med bekymring på ferdselen av elever bort fra skolens område og inn til sentrum i Oppdal. Dette har foregått i friminuttene i løpet av skoledagen.

Vi ser at dette er uheldig for skolemiljøet fordi det blir en oppdeling av elevgruppen i friminuttene. Vi som skole har ansvar for elevene i løpet av skoledagen og Oppdal ungdomsskole jobber kontinuerlig for å skape et godt skolemiljø, dette ansvarsforholdet er regulert av opplæringsloven, kapittel 9a:

§ 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Vi er og som skole pliktig til å overholde aktivitetsplikten:

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.

Dette betyr at skolen har lærere ute på inspeksjon i friminuttene som følger med på at elevene får oppfylt dette kravet.Dette gjøres naturlig nok best når elevene er innenfor skolens område. Når de spres i Oppdal sentrum er det en stor utfordring å holde forsvarlig oppsikt med alle våre elever.

Hilsen Ledelsen ved Oppdal ungdomsskole