I forrige uke kunne vi lese i VG at flere oppdalinger som har vært behandlet på sykehus har måttet vente i mange dager eller flere uker på å få sykehjemsplass i Oppdal.

Dette er selvfølgelig veldig trasig for personene det gjelder og deres pårørende.

I tillegg er det et problem for St. Olav som har store kapasitetsutfordringer, og ikke minst er det en stor økonomisk belastning for Oppdal kommune.

I forrige ukes møte i Hovedutvalg for helse og oppvekst stilte Oppdal Venstre v/ Ingrid Husdal Dørum flere spørsmål om tingenes tilstand i eldreomsorgen i Oppdal. Av svarene fikk vi blant annet vite dette:

– Oppdal kommune har så langt i 2023 betalt for 95 «overliggerdøgn» på sykehus. Ett døgn koster i overkant av 5.500 kr., altså har vi i løpet av knappe tre mnd. betalt over en halv million i «bøter».

– Ti personer venter på langtidsplass på sykehjem

– Ingen av punktene som var skissert i omsorgsanalysen våren 2022 er gjennomført.

Dette gjelder blant annet utvidelse av avlastningstilbud, utvidelse av dagtilbud for demente, bygging av åtte heldøgns omsorgsplasser og opprettelse av en rehabiliteringsavdeling. Det jobbes med å utvikle en sårt tiltrengt rehabiliteringsavdeling/øremerkede rehabiliteringsplasser innenfor eksisterende rammer, men det er naturlig nok utfordrende å omgjøre langtidsplasser til rehabiliteringsplasser når det allerede er ti personer som venter på langtidsplass.

I tillegg til disse utfordringene vet vi at sykefraværet i omsorgsenhetene har vært svært høyt og stigende over flere år.

Vi i Venstre mener at vi må:

- Øke antallet heldøgns omsorgsplasser/langtidsplasser og avlastningsplasser

- Øke grunnbemanningen i omsorgstjenestene for å dempe arbeidsbelastningen på hver enkelt ansatt, samt å unngå fordyrende vikar- og overtidsbruk

- Etablere en rehabiliteringsavdeling på sykehjemmet og gode rehabiliteringstjenester i hjemmet

- Utvikle nye sosiale boformer for eldre med velferdstjenester, aktivitetstilbud og helsetjenester tilgjengelig i nærheten

- Etablere helsestasjon for eldre

- Fortsatt satse på helsefremmende og forebyggende tiltak

Vi vet at vi har en tøff jobb foran oss når økonomiplanen for de neste fire årene skal behandles i juni, men vi i Venstre er klare på at det nå er helt nødvendig å ta grep i eldreomsorgen. Vi må sørge for at de eldre i Oppdal får en verdig alderdom, samtidig som vi ivaretar alle de som arbeider i eldreomsorgen.

Oppdal Venstre

Elisabeth Hals

Iver Vammervold

Haakon Nordseth

Ingrid Husdal Dørum