Oppdal og Rennebu kommuner ønsker å samarbeide på en rekke ulike områder, blant annet om å ansette felles jurist(er), skriver OPP. Juristforbundet – Kommune vil berømme kommunene for at de ser behovet for økt juridisk kompetanse.

Så vidt over halvparten av norske kommuner har ansatt én eller flere jurister, ifølge en undersøkelse Juristforbundet – Kommune har gjennomført (Rambøll 2020).

Kostbare regelbrudd

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og vi ser dessverre ofte hvor lett det er å tråkke feil. Vi leser om erstatningssaker mot kommuner som ikke har fulgt opp sårbare barn i mobbesaker og barnevernssaker. Erstatninger etter feil ved anbud og innkjøp koster også kommuner dyrt.

For de enkeltpersonene og bedriftene som står på andre siden i sakene, er kostnaden gjerne enda høyere. Jurister i kommunene kommer altså ikke bare innbyggerne til gode ved at vedtak og beslutninger er forankret i korrekt bruk av lover og regler, men også ved at kommunen spares for utgifter og potensielle feilvurderinger.

Samarbeid sikrer kompetanse

Vi forstår at mange mindre kommuner har vanskeligheter med å ansette jurister. Derfor vil vi berømme politikere som ser på tvers av kommunegrensene og vurderer å inngå samarbeid med nabokommuner om å skaffe nødvendig fagkompetanse. Ved å ansette én eller flere jurister «på deling», sikrer samarbeidspartnerne at saksbehandling og beslutninger blir riktige og lovmessige.

Fokus på de sårbare

Vi håper at Oppdal og Rennebu også vil å bruke den juridiske kompetansen de nå vil anskaffe, på «myke» områder som helse, oppvekst, barn og eldre. Det er dessverre på disse fagområdet savnet av juridisk kompetanse er størst i kommune-Norge.

Når begge kommunene er så framsynte som her, vil vi benytte anledningen til å utfordre dem. Sørg for å ansette så mye juridisk kompetanse at dere kan dekke hele kommunens tjenesteområde, også de «myke». Det er her innbyggerne er mest sårbare og trenger riktig saksbehandling fra kommunens side.

Kay Andre Brudvik Haugen, nestleder Juristforbundet – Kommune