Samenes nasjonaldag feires 6.februar og er felles for alle fire landene, Norge, Sverige, Finland og Russland, som har en samisk befolkning.

Samene har status som urbefolkning. Denne statusen er omdiskutert ettersom mange tror begrepet urbefolkning utelukkende beskriver et folkeslag som var tilstede før majoritetsbefolkningen. Men samene har sin status begrunnet i at de ved nasjonsdannelsen var minoriteter som ble tilhørende forskjellige land.

Hvem som etter siste istid kom først, er omdiskutert og egentlig uvesentlig. For 50 år siden ble det undervist i skolen om komsakulturen. Dette var en betegnelse brukt om en eldre steinalderkultur det ble gjort arkeologiske funn av i nærheten av Alta. Det ble ikke spesifikt nevnt, men det var underforstått at dette var en samisk kultur og at bosettingen kom østfra. Senere har man gått bort fra dette, senere funn har vist at de like gjerne kunne kommet sørfra.

Samer og det vi omtaler som nordmenn, levde side om side i mange tusen år, men kulturene tok litt forskjellige retninger da jordbruket kom. I løpet av fire tusen år ble det utviklet en jordbrukskultur med faste bosettinger og eiendomsrettigheter. En del samer deltok i den samme utviklingen, men brorparten fortsatte sitt nomadiske levesett tuftet på villreinen som ressursgrunnlag. Etterhvert hadde de både melkerein, kjørerein og lokkerein, og gled via reindriftsnomadisme over til ekstensiv reindrift med gjeting slik vi kjenner den i dag.

Allerede i Magnus Lagabøtes landslov fra 1276 ble hensynet til fellesrettigheter i forhold til eiendomsrettigheter ivaretatt. Den var på mange måter grunnlaget for at samene kunne ha tamreinbeite på tvers av eiendomsrettigheter. Senere har det vært mange runder på dette og mange oppfatter beiteretten som en rettighet knyttet til eiendom og vinterfôringsgrunnlag. Sist ble dette aktualisert i den mye omtalte konsesjonssaken i Rennebu og i et møte grunneiere i Surnadal hadde om reindriften i Trollheimen

Det er interessant å studere vår nasjonsbygging og samenes rolle i den. Det er vanlig å regne at det var Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike. I kongesagaene blir det beskrevet hvordan Harald dro til Dovre som guttunge og ble oppfostret der. Sentrale skikkelser fra Haralds danning i Dovre er samen Svåse og hans datter Snøfrid Svåsesdatter. Harald skal ha fått tre sønner med Snøfrid, tre sønner som utgjorde starten på kongerekka. Om myten er sann eller ikke, Snorre og de andre som skrev sagaene fikk på denne måten inkludert samene i nasjonsbyggingen.

En mindre kjent myte er Nor-myten som skal ha skjedd i yngre jernalder, anslagsvis 500 år før Harald Hårfagres tid. Nor var sønn av Torre, som igjen i likhet med både gudene og menneskene etter den nørrønske mytologien stammet fra urjotnen Fornjotne. Nor kastet trolldom på samene for å få dem med seg i sin kamp for å samle landet. Slik ble samene sentrale også i denne første myten om hvordan Norge ble til.

FN-konvensjonen om urfolks rettigheter fastslår at samene har en rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og at myndighetene har plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Stortinget opprettet i 2018 Sannhets- og forsoningskommisjonen som skal granske fornorskning og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Rapporten derfra skal leveres sommeren 2023. Mye urett er dessverre gjort, urett blir fortsatt begått mot et folk som er en viktig del av vår identitet. Vindkraftutbyggingen på Fosen der Høyesterett har dømt vindkraftkonsesjonen ugyldig er et grelt eksempel på uretten som fortsatt møter samenes kultur og næringsutøvelse.

Regjeringen toer sine hender og inntar en Ole Brumm-holdning; ja takk, begge deler.

Det er fortsatt urett som skal rettes og kamper som skal vinnes.

Vi er kanskje flere folkeslag, men vi er ett folk.

Gratulerer med dagen, Lihkku beivviin, Læhkoeh biejjine,Vuorbbe biejvijn!

(Henholdsvis norsk, samisk, sørsamisk og lulesamisk)

Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for MDG

Arne Rønning, nestleder Trøndelag MDG.

Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for MDG, og Arne Rønning, nestleder Trøndelag MDG. Foto: Privat