La den vedtatte planprosessen i Gjevilvassdalen gå sin gang!

Gjevilvassdalen hytteeierforening vil berømme og takke administrasjonen i Oppdal Kommune for den grundige jobben de har utført. Av resultatet som nå legges frem ser vi med glede at våre innspill og flere av våre medlemmers innspill er tatt inn i endringene i programmet.

Blant annet legges det nå opp til at traseen uansett beliggenhet skal ha en bredde tilsvarende skiløypen slik den var på vegen - 6 meter bred.

Vi ser også at det er gjort omformuleringer i pkt 2.9 «Konsekvenser for næringsliv og fritidsinnbyggere i Gjevilvassdalen» slik vi har ønsket. Videre merker vi oss at det vesentlige punktet «2.3 Vurdering av konsekvenser for Gjevilvasshytta» også er tatt inn hvilket vi også hadde forventninger til.

Gjevilvassdalen hytteeierforening merker seg også følgende utsnitt fra fremlegget: «Endringer med store avvik fra de seks skiløypetraséene som er vedtatt utredet, medfører at det sannsynligvis bør gjennomføres ny oppstartsvarsling av planarbeidet, og at planprogrammet må legges ut på nytt offentlig ettersyn og høring, slik at alle berørte parter får anledning til å komme med uttalelser til de endrede forutsetningene.»

Slik vi tolker dette vil et forslag om å fjerne ett av trasevalgene medføre en ny hørings- og behandlingsprosess. Dette vil være katastrofalt for fremdriften i planprosessen. Det vil samtidig være et svik og et løftebrudd overfor velgere, innbyggere og hyttefolket!

La den vedtatte planprosessen gå sin gang med utredning av alle alternativer! Dersom veiløype-alternativet tas ut er vi overbevist om at det aldri vil bli fred og ro i Gjevilvassdalen.

Vi setter pris på at kommunen legger opp til en grundig kartlegging av virkninger på miljø, natur og biologiske forhold før trasé skal velges. Men det er paradoksalt og sterkt beklagelig at Oppdal kommune ikke ønsker å utrede virkningene dersom vegen brøytes – og Veilaget velger å åpne vegen vinterstid for allmenn ferdsel. Dette kan i verste fall føre til langt større virkninger på natur og miljø enn valg av trasé isolert sett.

For styret i Gjevilvassdalen Hytteeierforening

Helge Stabursvik, leder