Senterpartiet er godt kjent med legesituasjonen, og vi må finne en løsning på kort og lang sikt. En ekstra turnuslege er nok en del av løsningen, men bilde er mer komplisert enn som så og her må vi se hele bilde før vi handler. Dette er kommunedirektøren nå i gang med.

Som kommunedirektøren påpekte i kommunestyret sist møte, en turnuslege vil uansett tidligst kunne være på plass i september, uavhengig av om Venstre hadde fått flertall for sitt benkeforslag eller ikke. I mellomtiden vil vi forhåpentligvis få en sak der vi nettopp ser hele bildet, og hvilke tiltak som er nødvendig. Saken vil videre naturlig bli en del av både handlingsplanbehandlingen og budsjettrevidering.

Fastlegekrisen er slett ikke noe som bare rammer oss i Oppdal, de som følger med i nasjonale media får med seg det store bildet der hele landet nå står ovenfor en stor fastlegeutfordring. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt for å sikre våre leger har så gode arbeidsforhold som mulig, og våre innbyggere et så godt legetilbud som mulig. Her må imidlertid også nasjonale myndigheter på banen i langs større grad. Dette er en krise som har vært varslet over flere år, som tidligere regjering utgått fra Venstre, Høyre og Kristelig folkeparti var klar over, men har gjort lite for å ordne opp i.

Venstre synes å ha det fryktelig travelt med å få brukt opp siste års mindreforbruk. De viser til at vi har et mindreforbruk i 2021 på 35 millioner. Dette er enn så lenge foreløpige tall. Vi vet også at vedtatt finansreglement har en rekkefølgebestemmelse for hvordan disse midlene skal disponeres.

Til eksempel skal mindreforbruket i den enkelte enhet tilføres enhetens disposisjonsfond. Det vil si at dersom eksempelvis ungdomsskolen bruker mindre penger et år, så beholder ungdomsskolen pengene til og kan bruke dem i de kommende år. Dette er klokt, da brukes pengene der de er tenkt.

Merforbruk, som gjerne i andre sammenhenger kalles underskudd, i andre enheter skal også dekkes opp gjennom bruk av disse midlene.

Når kommunestyret senere skal ta stilling til disponering av midlene, vil endelige tall foreligge, dette var ikke en del av underlaget for saken i sist møte. Hvor mye av mindreforbruket som er «frie» midler vil vi få svar på når saken kommer til behandling. Det er viktig å merke seg at dette er engangspenger som det er svært problematisk å skulle legge inn i varige driftstiltak. Disse pengene vil vi ikke få neste år. Vi må også huske at 2021 var et godt år for kommune-Norge generelt. Bruk av mindreforbruk til å finansiere drift har vi ingen tradisjon for i Oppdal. Driftstiltak skal finansieres gjennom mange år. Bruk av engangspenger til drift blir som å «tisse i buksa for å holde seg varm».

La det være tindrende klart, det er ingen tvil om at vi i Senterpartiet ser alvorligheten i legesituasjonen og ser at tiltak er nødvendig. Vi er samtidig kjent med, og klar over at det også innen omsorg og skole er betydelige utfordringer som vi må løse. Handlingsplanprosessen er der hvor de ulike tiltakene skal settes opp mot hverandre, og avveininger og prioriteringer skal gjøres.

Å bruke penger som vi ikke har, og å innbille seg at sparegrisen er større enn den reelt er, vil jeg helt klart fraråde mot. Det gjelder og tørre å tenke langsiktig. Å agere ved første mulige anledning er ikke nødvendigvis det som står seg best i lengden, det har vi mange eksempler på.

Så skal vi huske at den aller viktigste ressursen vi har, er våre dyktige ansatte. Vi har som tidligere påpekt, som kommune, et godt utgangspunkt for å kunne løse mange av de fremtidige utfordringene vi står ovenfor. Så er det slik at både dagens og morgensdagens utfordringer må løses innenfor den økonomiske rammen vi har til rådighet, og den vil med stor sannsynlighet bli trangere i årene som kommer. Vi må evne å prioritere, om ikke er veien kort til Robeklista.

Ola Husa Risan

Gruppeleder, Oppdal Senterparti