Til Ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening (OHF) stiller oss bak forslaget til leder i Opp-avisa og Gjevilvassdalen Grunneierforening om et løype-kompromiss mens reguleringsarbeidet pågår. Forutsigbarhet i kommunes stamløypenett har lenge vært langt fra det nivået turistbygda Oppdal kan vedkjenne seg. For å oppnå nødvendig forutsigbarhet mener Oppdal Hytteforening at det viktigste premisset er at plan- og reguleringsprosessen med stamløypenettet blir gjennomført på en ryddig måte. I den sammenheng er det absolutt kritisk at ALLE alternativer – også veitraseene – blir utredet. Skal det være mulig å oppnå ro i Gjevilvassdalen må alle alternativer og alle parter bli hørt.

Et godt kompromiss

Leder i OPP-avisa kom med et forslag til midlertidig løsning mens reguleringsprosessen pågår med å legge til rette for løyper begge steder inntil videre. Grunneiere i Gjevilvassdalen ønsker samme løsning så lenge reguleringsprosessen er under arbeid. Den midlertidige løsningen er et kompromiss der begge parter strekker seg litt for å bedre omdømmet til Oppdal kommune som kranglebygd. Oppdal Hytteforening synes dette kompromisset er et svært godt signal på at Oppdal ønsker å være tydelig i sin rolle som vinterdestinasjon.

Oppdal Hytteforening er meget overrasket over at ordfører ikke har registrert e-posten han fikk fra Gjevilvassdalen Grunneierforening og svarer i OPP at han ikke ønsker å bidra til et midlertidig kompromiss.

En ordfører har et stort ansvar med å være en samlende rolle – en ordfører for ALLE i kommunen - både innbyggere, grunneiere og fritidsinnbyggere. De signalene han sender gir tydelige indikasjoner på at han har tatt parti og jobber kun for den ene siden i konflikten.

Oppdal Hytteforening mener Oppdal kommunes fokus må ligge i:

1.Sikre en ryddig reguleringsprosess der ALLE alternativer blir utredet og alle parter blir hørt i Gjevilvassdalen.

2.Ordfører har fått et godt forslag og en utfordring om å jobbe for et midlertidig kompromiss. OHF mener det er viktig for turistbygda Oppdal at ordfører gjør et forsøk på å oppnå enighet om dette kompromisset.

Oppdal Hytteforening vil presisere at det eneste som vi aksepterer i denne prosessen er at vedtaket (21/80) fra juni 2021 respekteres, og at ALLE alternativene utredes med solide, objektive, ryddige utrednings- og høringsprosesser. Det gjelder om det er på vei eller utenfor vei. Da først har dere politikere, etter vår mening et objektivt grunnlag for å fatte vedtak i denne utrolig triste konflikten for alle.

Oppdal Hytteforening vil med dette brevet presisere på nytt at du – Oppdals ordfører – er utfordret til å jobbe med kompromisset! Vi ber deg svare oss om du tar utfordringen? Et eventuelt avslag ber vi deg utdype hvordan du tenker dette samsvarer med rollen som en samlende ordfører for bygda og hyttefolket? Hvordan tenker ordfører at det skal bli ro i kommunen dersom SP med han i spissen stadig kommer med forslag til fordel for den ene part i konflikten?

Ber om snarlig svar

Oppdal Hytteforening