I kommunestyret 02.06.22 i sak om kapitalinnhenting, fisjon av Trønderenergi og HitecVision, ble det sagt at politikerne i Oppdal hadde «solgt arvesølvet» da Oppdal E-verk ble solgt til Trønderenergi. På lederplass i Oppavisa ble også salget av Oppdal E-verk omtalt som «salg av arvesølvet»!

Dette er ikke riktig. Det var nettselskapet Oppdal E-verk som ble solgt. Drivakrafta som er konsesjonskraft, det er verdifull vannkraft som Oppdal kommune eier.

I Tertialrapporten som ble behandlet i kommunestyret 23.06.22 kommer dette klart frem. På side 3 i rapporten finner vi tabell over « Disposisjon av Kraftrettigheter» Øverst i tabellen står «Driva-rettigheten - 31 GWh».

Burde stått med sølvskrift!

Dette er konsesjonskraft som tilhører Oppdals befolkning og som Oppdal kommune måtte gå til rettsak mot Oppdal E-verk for å få fastslått eierskapet til. Så lenge Drivakrafta ble forvaltet av E-verket, ble det betalt skatt av utbyttet, og det var styret i E-verket som bestemte hvor mye kommunen skulle få i utbytte.

Som eier av Drivakrafta betaler ikke Oppdal kommune skatt av inntektene fra konsesjonskraften. Inntektene går skattefritt direkte inn i kommunekassen. Til historien om Drivakrafta hører også Hafslund med; de kjøpte seg inn for å få hånd om vannkraften, men solgte tilbake til kommunen da de forsto at det var kommunen som eide Drivakrafta.

Salget av Oppdal E-verk

12. mars 2021 trådte nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiselskapene i kraft. Dette ble en utfordring for Oppdal E-verk.

At endringene kom, hadde vært kjent siden 2015, og det forrige kommunestyret arbeidet med dette i flere omganger. Selskapsmessig skille betød blant annet at Oppdal Everk ikke kunne både drifte nettet og drive kraftomsetning (kjøpe og selge kraft) fra ett og samme selskap. Et selskap som skulle kjøpe og selge kraft til rundt 7000 abonnenter, var ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt, og kommunestyret vedtok å selge kundeporteføljen. Hvis jeg husker rett, tjente vi rundt 15 mill. på salget.

I tillegg til reguleringene om selskapsmessig og funskjonelt skille, innebar endringene at nettselskapene, deriblant Oppdal Everk, skulle tvinges til å drifte så effektivt som mulig. Et lite nettselskap er det vanskelig å tjene penger på fordi staten (gjennom NVE) setter begrensninger for hva selskapet kan ta i nettleie.

Disse endringene i rammene for drift av Oppdal Everk og andre små nettselskap, var årsaken til at kommunestyret valgte å selge. Oppdal kommune fikk god betaling for aksjene i Oppdal E-verk - omkring 150 mill. – verdier som var skapt gjennom god drift, og som gjennom fornuftig forvaltning vil komme Oppdals befolkning til gode i fremtiden.

Arbeidsplassene ble beholdt, og årlig i fem år betaler Trønderenergi 1 mill til idrett og kultur i Oppdal. Innbyggerne og hytteinnbyggerne fikk lavere nettleie.

Og Drivakrafta - arvesølvet (som årlig gir oss millioninntekter) – den tilhører Oppdal kommune.

Eli Dahle