Overdimensjonerte motorveier er i strid med en rekke vedtatte planer og nasjonale målsetninger. Det må en ordfører vite.

Frostaerklæringen, som også AP har vært med å bygge opp, fastslår at klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordring.

Videre heter det i erklæringen at ved veiplanlegging skal det prioriteres å unngå veibygging på dyrkamark, noe som er i tråd med Stortingets vedtatte målsettinger. Trøndelag Fylkeskommune har også forpliktet seg til nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Etter at nullvekstmålet ble vedtatt har man fått enda større kunnskap og bevissthet om alvoret i situasjonen når det gjelder klima og naturvern gjennom nye rapporter fra IPCC og FNs naturpanel. Norge har forpliktet seg til målene i Parisavtalen og inngått avtale med EU om å redusere klimautslippene i transportsektoren med minst 50 prosent innen 2030.

Uttalelsene til ordfører i Rennebu kommune, Ola Øie, i Radio E6 fredag, om at han ønsker at de opprinnelige planene med 4-felts og 110 km/t skal videreføres, er et klart brudd på alt som heter bærekraft, og stikk i strid med sine egne partifeller på Stortinget.

Det er også uforståelig at en ordfører helt alvorlig mener at det er liten forskjell på naturinngrep om det blir en 4-felts motorvei i jomfruelig terreng, eller om denne nedskaleres til 2/3 felts vei langs eksisterende E6 trase.

Ifølge trafikantbarometret for 2021 viser at kun 30 prosent ønsker at politikerne prioriterer utbygging av nye veier. Folk vil heller ha mer satsing på jernbane (38 prosent), vedlikehold av eksisterende veier (51 prosent) og utbedring av kollektiv (52 prosent).

Om Øie virkelig mener at god infrastruktur er en investering i distrikts-Norge, er det viktigere at man har en godt vedlikeholdt fylkesvei som frakter en til butikk, lege og andre hverdagslige gjøremål. Det er god investering av distrikts-Norge.

Gjennom Rennebu kommune er de offisielle tallene fra Nye Veier på trafikktetthet ca. 6 500 ÅDT (årsdøgntrafikk). Ifølge Nye Veier sine prognoser ved forrige planprogram, vil ÅDT være om lag 8.900 gjennom Rennebu kommune i 2050. I Radio E6 fredag uttalte ordføreren seg at det vil blir en dobling i tungtransporten frem mot 2050 som er hovedgrunnen til at han ønsker å bygge 4-felts motorvei.

Jeg vil utfordre ordføreren på hvor en finner disse opplysningene. I henhold til dagen veinormal skal det planlegges for 4-felt når trafikkprognosen er over 12.000 ÅDT 20 år etter veiåpning. Da er en 2/3 felts vei med 80-90 km/t gjennom Rennebu kommunen mer enn godt nok frem mot 2050, selv med ordføreren sine tall om økt tungtransport.

Alle utbyggere i dag, det være seg små byggefirma som setter opp hus, leiligheter og hytter, til større entreprenørfirma, får klar beskjed fra kommunen om å bygge med minst mulig fotavtrykk for å spare natur, klima og miljø. Slike restriksjoner må også gjelde veibygging.

Storting og regjering med fylkeskommuner og kommuner over hele landet er villige til å være med på denne dugnaden med å tenke bærekraftig, ta vare på natur, klima og miljø. Her må ordføreren gå foran som et godt eksempel for sine innbyggere og brukere av kommunen.

Hurdalsplattformen er klar på at man skal få mer gods over på jernbane. Det må ordføreren ta inn over seg. Arbeiderpartiet har lenge styrt i Rennebu, men med ordføreren sine siste uttalelse om E6, og sin våte drøm om 4-felts motorvei i 110 km/t, minner politikken mer om FrP.

Med den vridningen mot en mer FrP-politikk i Rennebu kan det, i ytterste konsekvens, føre til at Nye Veier omdisponerer midlene til ny E6 gjennom kommunen og benytter det i andre prosjekt der kommuner er mer villig til å følge de nasjonale målsetningene gitt av regjeringen.

Øystein Kvam

Tørset hyttegren

foto
Øystein Kvam Foto: Privat