Takk til Arne Rønning for hyggelig «hilsen» i form av en artikkel i OPP i etterkant av den evigvarende Gjevilvassaken i kommunestyret i forrige uke. Det hadde vært fint om vi kunne skrudd tiden tilbake og hørt Arne Rønning heller si dette fra talerstolen, da hadde kanskje saken fått en ny vending? Det går dessverre ikke an.

Innlegget til Arne Rønning gir meg en assosiasjon om at saken har vært alt for komplisert kommunisert. Det kan virke som at Arne Rønning har fått en aha – opplevelse og nå forstår kjernen av sakens innhold?

Det er et ordtak som heter «mens gresset gror så dør kua». I Gjevilvassdalen kan vi faktisk si det motsatte.: Mens krangelen om skiløypa fortsetter så utvikles helt nye skiløyper. Da vi behandlet saken i kommunestyret på torsdag var det flust av skiløpere i Gjevilvassdalen som koste seg på ski i det fine været. Jeg fått opplyst at det ligger 28 kilometer skiløyper tilgjengelig for oss alle i Gjevilvassdalen! Til sammenligning var det 11 km da prosessene startet. Likevel ble det på torsdag vedtatt at kommunen nå skal bruke 2 nye friske millioner kroner på å utrede saken ytterligere før ny behandling om vel ett år!

Sakens kjerne er i realiteten enkel. Det er grunneierne som har råderett over sin egen eiendom. Hvis de sier ja til frivillig avtale om skiløype over sin egen eiendom er saken biff og Gjevilvassdalen Skiløypeforening ordner resten. Hvis grunneieren sier nei har vi i utgangspunktet to verktøy i verktøykassa: Friluftsloven §35 eller regulering med avsluttende ekspropriasjon. Friluftsloven § 35 er mye enklere og gir alle de som har inngått frivillige avtaler ro og fred. Men vil vi gå den lange vegen med regulering og ekspropriasjon vil alle grunneiere, både ja–grunneiere og nei–grunneiere måtte bli med i den heftige og krevende debatten i årevis framover. Og det samtidig som at skiløypene går helt fram til kanelsnurrene på Gjevilvasshytta!

Det er verdt å tenke gjennom John Bjørndal Voldens argumenter i kommunestyret: - Hvis skiløypa reguleres, båndlegges trasen og tegnes inn på alle kart og vil åpne for trafikk både sommer og vinter. Beitedyr og naturmangfoldet vil da vike for betydelig helårstrafikk. Målet med dette arbeidet er vel kun å tilrettelegge for skiløype på vinteren?

Skiløype på veg er en foreslått trase i planprogrammet. Men vi vet jo med stor sikkerhet at hvis kommunestyret vedtar å regulere skiløype på vegen igjen, så har kommunestyret selvsagt myndighet til å gjøre det. Men det betyr ikke det det samme som at da blir skiløypa på vegen! Gjennom høringsinnspill til planprogrammet har vi fått klar melding om at det blir nye rettsprosesser. Konsekvensen ved å ta med vegen vil påføre kommunen store kostnader. Vi vet at tidligere rettsrunder kostet kommunen ca.10 millioner kroner,- uten at det ga en eneste meter med skiløype.

Vi må være realister. Muligheten for å vinne fram med å ekspropriere vegen er nok svært liten. I Frostating lagmannsrett tapte Oppdal kommune fordi det ikke var foretatt tilstrekkelige alternative utredninger til løype på veg. Oreigningsloven er tydelig på at ekspropriasjon kun er et virkemiddel som kan brukes når det ikke finnes alternativer. Nå vet vi at det finnes alternativer til skiløype til vegen!

I tillegg har en Høyesterettsdom slått fast bruksrett på vegen. Jeg vil gjerne si at jeg er forundret over at kommunedirektøren i sitt saksframlegg ikke opplyser kommunestyret om disse økonomiske og juridiske fakta når vegen på nytt foreslåes regulert?

Hva er så status når det gjelder skiløyper i Gjevilvassdalen i dag, i forhold til da kommunestyret vedtok å starte reguleringsarbeidet? Reguleringsprosessen ble startet fordi det var sagt at det ikke var mulig å få til løype gjennom frivillige avtaler.

Realiteten i dag er at det aldri har vært så godt skiløypetilbud i Gjevilvassdalen - takket være frivillighet, grunneieravtaler, dugnadsinnsats, tilrettelegging og preparering av løypetraseer. Gjevilvassdalen Skiløypeforening har på toppen av det hele gått til anskaffelse av tråkkemaskin - uten at Oppdal kommune har bidratt med ei krone! Dette har skjedd parallelt med at kommuneadministrasjonen i de siste 15 måneder har arbeidet med forslag til planprogram.

Avslutningsvis vil jeg fortsatt komme med samme anbefaling som John Bjørndal Volden og undertegnede la fram i kommunestyret, som vi dessverre ikke fikk flertall for:

1.Kommunestyret vedtar å stoppe det pågående reguleringsarbeidet for skiløyper i Gjevilvassdalen og viser til at bruk av Friluftslovens § 35, eventuelt i et samarbeide med aktørene,- vil være en mulighet om nødvendig, for å sikre tilgjengelighet, der frivillige avtale ikke oppnås. ( Jfr. Brev fra Miljødirektoratet til Oppdal kommune av 20.02.20 som svar på spørsmål om inngrepsløyve etter § 35 Friluftsloven der grunneier nekter maskinpreparering av skiløyper over egen eiendom).

2.En ny reguleringsprosess som inkluderer veien vil føre til nye rettsrunder, - jfr. høringsinnspill i forbindelse med planprogrammet- og stor risiko for å påføre kommunen store kostnader og liten sjanse for å nå fram med ekspropriasjon, så lenge det finnes alternativ til veien. Jfr. Lagmannsrettsdom av 29.10.20.20 og Høyestrettsdom av 31.05.2018 vedr. rettighetsforholdene til vegen

3. Når det gjelder organiseringen av det fremtidige skiløypetilbudet i Gjevilvassdalen, viser Kommunestyret til vedtak 01.09.22 i K-styre sak 22/87. Organisering av skiløypetilbudet i Oppdal. Kommunestyret har tillit til at dette samarbeidet vil bidra til å sikre både tilrettelegging, finansiering, drift og forutsigbarhet for skiløypenettet i hele Oppdal.

Hva er det saken helt banalt dreier seg om? Jo, det dreier seg om ei skiløype - ei skiløype som er borte når snøen tiner. Ingen andre skiløyper i Oppdal er regulert, men det fungerer da vel bra allikevel?

Politikk dreier seg om å gjøre valg – å prioritere. Når vi ser de utfordringer vi har innen helse, skole og eldreomsorg mener jeg det er feil prioritering at kommunen skal fortsette å bruke millioner av kroner på skiløyperegulering i Gjevilvassdalen slik det legges opp til. Hvorfor la taksameteret fortsette å gå når vi vet at vi har et godt fungerende skiløypetilbud i Gjevilvassdalen?

Arne Braut

Oppdal Senterparti