Oppdal Høyre er bekymret for regjeringens brå og uventede endringer i rammebetingelser for både kommune og privat næringsliv.

28. september varslet regjeringen økt grunnrenteskatt og en ny avgift på vannkraft. I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til at skattegrepene skal ha tilbakevirkende kraft. Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for Oppdal? Hva vil økt grunnrenteskatt bety for Drivarettigheten? Dette er ute på høring, hva svarer Oppdal kommune?

En annen aktør innen kraftnæringen er Trønder Energi, hvor Oppdal er en av eierne. Vil vårt eierskap og utbytte påvirkes av regjeringens endringer? Svaret er ja, Trønder Energi varsler allerede mindre utbytte. Og det er ingenting overraskende ved det, dette er en direkte konsekvens av regjeringens politikk.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser forsvinner over natten, i nytt forslag til statsbudsjett. Dette var en ordning mange kommuner har nytt godt av, som Solbergregjeringen styrket nettopp fordi mange kommuner må gjøre store investeringen innenfor heldøgnsomsorgs plasser. Når Oppdal kommunen skal realisere plan om utbygging av Sanatelltunet, hvor mye dyrere vil dette prosjektet bli for oss, uten statlig støtte?

Statsforvalteren har presentert inntektssystemutvalgets rapport og beregninger for hva nytt inntektssystem vil bety for kommunene. Fordelingsvirkning per innbygger i Oppdal er minus 883. Dersom vi ganger dette tallet med antall innbyggere (7128) risikerer vi å få 6 294 024 i årlig reduserte overføringer fra staten.

Regjeringen har lovet kompensasjon for koronamidler til kommunene, Oppdal kommune har ca. 5 millioner som ennå ikke er kompensert for i 2022. Dersom disse midlene ikke kompenseres, hva vil det ha å si for neste års budsjett?

Og det, før jeg kanskje løfter den viktigste saken - konsekvensene for privat næringsliv. I alt skal regjeringen bokføre 41 milliarder i økte inntekter fra næringsskatt i 2023. Det vil ramme bedrifter i Oppdal. La meg sitere hva regiondirektør i NHO sa da han besøkte næringskonferansen; «Ingen kommune i Trøndelag har klart å ha befolkningsvekst, uten vekst i privat næringsliv». Innbyggere i Oppdal må ha en jobb, og flest jobber må være i privat sektor. Vi må skape før vi kan dele, og de som skaper må få muligheter for å skape mer.

Alt i alt, legger regjeringen opp til større endringer for Oppdal kommune. Det er utfordrende tider, men løsningen er ikke å sende regningen til distriktet og privat næringsliv. Oppdal Høyre mener vi bør samles politisk og sende tydelige signaler til regjeringen om at dette finner vi oss ikke i. Politisk ledelse i Oppdal har ansvar for vår kommune og må arbeide til beste for kommunen, ikke forsvare regjeringen for en hver pris.

Oppdal Høyre ved Ingvill Dalseg