Har redaktøren gjort hjemmeleksa si – bærekraft er mer enn naturvern

Jeg leser leder i avisa Opp 14 juli, der spørsmål om Oppdal kan bli en bærekraftig hyttebygd stilles. Jeg stiller meg undrende til redaktørens definisjon av bærekraft.

Sitat som «Oppdal er langt unna å være en bærekraftig destinasjon med fire tusen fritidsboliger som slett ikke er nullutslippshytter ..» er etterfulgt av avsnitt etter avsnitt, som omhandler slitasje på naturen, naturmangfold, bygge ned dyrkbar jord og hogge ned skog. Det virker som redaktøren tror bærekraft bare handler om miljøvern.

Men bærekraftig er når klima og miljø, de sosiale aspektene og økonomi balanserer. Forutsetningene våre er rent vann og frisk luft, vi skal forvalte naturen og ivareta den. Samtidig er Oppdal kommune avhengig av inntekter, inntektene må fortrinnsvis komme fra privat næringsliv.

foto
Foto: Siv Storløkken

Privat næringsliv gir arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Kommunen er avhengig av inntekter for å kunne gi innbyggerne sosiale tjenester, som barnehage, skole og helsetjenester. Bærekraftig er for meg å ha tre tanker i hodet samtidig – klima/miljø, økonomi og de sosiale faktorene.

Utvikling vil ikke skje ved kun å tenke klima og miljø, redaktør!

Saken har heller ikke gått alle politikernes hus forbi, slik redaktøren insinuerer. Tvert imot er kanskje saken en realitet fordi Høyre løftet den. Det var undertegnede igjennom rollen som fylkespolitiker og Oppdal kommunes representant i Masterplanarbeidet, som løftet viktigheten av en besøksstrategi og at Oppdal kommune satte seg i førerstolen for dette arbeidet.

Dette er synliggjort i innlegg avisa Opp 16/12-21: «Opplevelsesnæringene som motor i lokal samfunnsutvikling». Og kommunestyrevedtak i sak 21/130, etter forslag fra Høyre.

Igjennom arbeidet med en besøksstrategi, kan vi oppnå to ting; Vi kan skape en ledesnor og retning for forvaltningen av kommunen og samtidig få svar på hvordan opprettholde verdiskapingen.

Besøksforvaltning er å legge til rette for og styre den besøksrettede bruken av Oppdal – slik at stedet ivaretas. Samtidig skal opplevelsen for de besøkende bli best mulig og den lokale verdiskapningen størst mulig. En besøksstrategi er en plan for hvordan vi kan forvalte besøk i årene fremover.

Arbeidet med en besøksstrategi gir også en mulighet for å praktisere samskaping og medvirkning fra innbyggere. La oss bruke muligheten for at «folk flest» kan fylle begrepet bærekraft med innhold, kanskje også redaktøren vil delta?

Jeg vil avslutte med å gi ros til Oppdal Næringsforening og Masterplanarbeidet. Næringsforeningen løfter en fremtidsrettet plan for Oppdal.

Jeg vil også berømme byggebransjen som arbeider bærekraftig innenfor hyttebygging, for eksempel Lund hytter og Norrøn Laft.

Og svaret redaktør, er enkelt: Selvfølgelig skal Oppdal bli en bærekraftig destinasjon og kommune!