Nå lyser det rødt for villreinen i Norge. Seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig stand og har fått rødt lys, resten har fått gult. Nå vil regjeringen lage stortingsmelding og 8. desember har de invitert til innspillsmøte. Men hva må til for å skru av det røde lyset? Er det plass til både villrein og turfolk i framtida?

Når villreinpolitikken nå skal forankres bredt, er det helt avgjørende at regjeringen og Stortinget klarer å sikre gjenværende leveområder for dyrene. Men dagens hyttepolitikk er på kollisjonskurs med villreinen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig kartlagt hvor mye areal norske kommuner har satt av til fremtidig privat hyttebygging. Rapport viser at over 100 kvadratkilometer befinner seg innenfor villreinens leveområder. Det vil øke presset på villreinen ytterligere.

Men når det lyser rødt, betyr det faktisk stopp. Vi trenger en arealpolitikk som ser lenger enn neste kommunestyrevalg og som gir en retning kommunene kan styre etter. Tydeligere nasjonale føringer, statlige planretningslinjer for fjellområdene og en grundig vask av gamle planer i kommunene hadde vært et sted å starte.

Villreinen sliter fordi leveområdene krymper år for år. Da blir også forstyrrelser fra menneskelig aktivitet et økende problem. Det merker vi som ferdes og har virksomhet i villreinområder. Er det plass til både villrein og turfolk i framtida? Eller er vi i ferd med å forvalte oss selv bort fra fjellet?

De fleste er enige om at bit for bit-nedbyggingen må stanses, men hva skal gjøres og hvem må redusere sin aktivitet?

En del aktører peker på DNTs hytte- og rutenett i fjellet, og mener at turfolk må vike for å gi villreinen plass. Samtidig fortsetter kommunene å gi tillatelser til hytteparadiser og hyttefelt i randsonen. Mangelen på helhetlig tenkning rundt tiltak og løsninger er mildt sagt en logisk brist.

Vi i DNT har meldt oss på villreindugnaden, og vi skal gjøre vårt for å bedre dyrenes levekår. Mange av DNTs hytter har allerede reduserte åpningstider i reinens kalvingstid. Vi har flyttet hytter og lagt om stier for å kanalisere turfolket til områder som er mindre sårbare. Og vi er innstilte på at vi framover må gjøre enda mer for å gi mer plass til villreinen.

Dessverre hjelper det lite å legge ned stier og redusere DNTs hyttetilbud så lenge privat hyttebygging tar stadig nye biter av villreinens leveområder. Mener lokale og nasjonale myndigheter at det er riktig å begrense tilbudet for allmennheten samtidig som privat hytteutbygging i områdene rundt får fortsette?

Flotte naturopplevelser bør være allemannseie, tilgjengelig for alle. Men hvis vi fortsatt skal ha et sammenhengene tilbud av hytter og ruter i villreinfjellet, må det tas helhetlige grep der alle aktører i villreinfjellet bidrar inn i dugnaden. Uten at alle er med, får vi ikke dette til.

Kommunene kan ikke lenger sitte på hver sin tue og gi utbyggingstillatelser uten å se hele bildet. Det er ikke rom for å ta flere biter av fellesskapets kake uten at det får alvorlige følger, enten for villreinen eller for folks muligheter til å drive friluftsliv i de samme områdene.

Derfor spør vi kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, som øverste myndighet for kommunenes arealbruk og med hånda på rattet når stortingsmelding om villrein utformes:

Hva vil du gjøre for å bedre villreinens levekår?

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT og Ingeborg Wessel Finstad, seksjonsleder natur og bærekraft i DNT