Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 17.03.22

En samlet fastlegegruppe har meldt sin bekymring for legevakt- og fastlegesituasjonen i Oppdal Kommune. I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven er det kommunen som er ansvarlig for at disse ordningene er tilfredsstillende.

1. mai i år trer siste del av den reviderte akuttmedisinforskriften i kraft. Den stiller strengere kompetansekrav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. For vår del betyr dette at ikke bare turnuslegene (LIS1), men også alle vikarer må ha en annen lege som bakvakt. Det vil føre til at en allerede presset legevakt blir ytterligere belastet.

Legene skriver i sitt brev at de mener legevaktdekningen grenser mot uforsvarlig drift i perioder, og det går også utover fastlegetjenesten fordi de ikke får tatt ut nødvendig hviletid etter vakt. Dette er en svært alvorlig situasjon som det haster å finne en løsning på. Vi er faktisk en økende befolkning, i tillegg til stadig flere fritidsinnbyggere som tilbringer stadig mer tid her.

Jeg legger merke at legene våre tar seg jobb i nabokommunene når det lyses ut stillinger der. Hvorfor gjør de det? Forklaringen jeg har fått er ganske enkelt at de får bedre arbeidsvilkår i andre kommuner. Vi skal ikke glemme at arbeidsvilkår består av så mye mer enn lønn, det er selvsagt den totale arbeidsbelastningen, i tillegg til vaktordninger og sosiale ordninger som sykelønn, kurs osv. «Det pleier å ordne seg» er en frase som blir gjentatt her i Oppdal. Og ja, det har gjort det til nå, for så vidt. Men ærlig talt, er det sånn vi skal tenke fremover? La det skure og håpe det ordner seg? Dette er verken godt nok eller trygt nok folk i Oppdal. Vi vet at det er rift om legene i kommunene rundt oss og da er det ekstra viktig lage en god ramme for å beholde de vi allerede har.

Vi i Oppdal Venstre mener vi må organisere både legetjenesten og legevakten på en mer hensiktsmessig måte, og det må være legene selv som må få komme med innspill på hvordan dette kan løses. Vi ønsker at det skal være attraktivt å være lege i Oppdal og vi ønsker trygghet for våre innbyggere. Dette kan ikke vente!

Spørsmål:

1. I brevet fra legene vises det til en avtale om legevakt som ble skriftlig formalisert i 2017 med en angitt varighet til samlokalisering av legesenter iverksettes. Nå har legene vært samlokalisert i 2 år, er det på plass en ny gyldig avtale om legevakt?

2. Hvordan vil Oppdal Kommune møte det skjerpede kompetansekravet i forhold til vaktordningen i akuttmedisinforskriften?

3. Mener kommunedirektøren at legevaktsordningen i vår kommune fungerer forsvarlig og etter forskriften? Både i pasientperspektiv og i forhold til legenes sikkerhet i og med at de er alene på vakt.

4. Hvilken prosess ser kommunedirektøren som egnet for å komme frem til en fremtidsrettet organisasjonsmodell for fastlegeordningen i kommunen? Og hvem er det naturlig at deltar i en slik prosess?

Venstre v/ Elisabeth Hals