Solgrenda har jo siden den forlot statusen sin som svært godt beite og tilleggsjord, og stod opp igjen som Solgrenda utbyggingsområde, vært et «problembarn» for Oppdal.

«Hyttefeltet politikerene enstemmig godkjente midt i indrefileten av Oppdalsnaturen, men som ingen politikere egentlig ville ha»

Det var utrolig mange bekymrede innspill fra grunneiere og hyttenaboer når detaljreguleringsplanen skulle godkjennes. Den gang ble det lagt tydelige føringer for hvordan terreng og natur skulle håndteres, og utbyggingen gjennomføres.

I et så sårbart område er det viktig at disse spillereglene følges. I høyt tempo og stort gjennomføringspress, som det er i anleggsbransjen for tida, vil vi måtte tolerere et og annet glipptak, men…….. Her er det allerede søkt om flere dispensasjoner, som er gitt, for at utbygger skal få sitt nødvendige spillerom.

Når vi nå opplever at de går langt ut over dette spillerommet, uten å hensynta sin egen justerte detaljreguleringsplan, er ikke det greit ! Dette kan ikke oppfattes som et sleivspark, eller «avglemt» søknad.

Her ble strikken tøyd langt utover det strikken tålte, før tilsynet var et faktum, og strikken røyk!

Hva gjør vi nå?

Dette er nok barnemat i forhold til vindmøllene på Fosen, som er truet med vinkelsliper og tilbakeføring av natur - men likevel alvorlig. Dette må etter vår mening få andre konsekvenser enn en «ny innvilget dispensasjonssøknad».

Av respekt for alle de som holder seg innenfor regelverket, og av respekt for alle innspillene fra grunneiere, naboer i akkurat denne saken, blir det for enkelt. Hva skal vi da gjøre med neste brudd på reguleringsbestemmelsene - enda en ny dispensasjon?

En reguleringsplan er faktisk et juridisk bindende dokument for både forvaltende myndighet og utøvende entreprenør. Her er det ført tilsyn og oppdaget skjæringer som er dobbelt så høye som i detaljreguleringsplanen.

Hvis man fører tilsyn med trafikken forbi Midtbygda skole, og du blir tatt i 90 km i timen, er faktisk ikke dispensasjonssøknad i etterkant noe alternativ.

Dette er kanskje en litt «flåsete» sammenligning, men skal vi beholde respekten som tilsynsmyndighet, og ikke minst av respekt for alle de som følger regelverket, bør dette få en annen konsekvens enn nok en gang å tilpasse et allerede tilpasset regelverk.

Som politikere har vi stor tillit til den delen av næringslivet som uansett vær og forhold utvikler fritidssegmentet i Oppdal, men det som nå skjer i Solgrenda kan vi ikke snu ryggen til med en ny avbøtende dispensasjon.

Det kan se ut, som om det i ly av manglende tilsynsressurser, har utviklet seg en kultur hos enkelte som ikke hører hjemme i ei næring hvor man daglig håndterer sårbar oppdalsnatur.

Hilsen oss i Oppdal Venstre

Iver Vammervold, Ingrid Husdal Dørum, Elisabeth Hals, Haakon Nordseth