Formannskapene i Oppdal og Rennebu ønsker mer nabosamarbeid, ifølge Opp. Juristforbundet mener at dette er veien å gå for små og mellomstore kommuner som ikke ønsker kommunesammenslåing. Et nabosamarbeid med fokus på kompetanse og kvalitet vil ikke bare styrke kommunene, men også komme innbyggerne til gode.

Juristforbundet er opptatt av innbyggernes rettsikkerhet. Vi mener at de lovpålagte tjenestene og kvaliteten på vedtak og beslutninger ikke skal være avhengig av geografi, økonomi og kommunestørrelse. Kommunedirektør Per Øyvind Sundell trekker frem juridisk kompetanse som et potensielt samarbeidsområde. Dette ønsker Juristforbundet å applaudere!

Stadig flere lovpålagte oppgaver

Det har de siste 50 årene funnet sted en dobling av rettsregler som regulerer kommunenes handlingsrom. Denne rettsliggjøringen stiller høye krav til dagens kommuner, da stadig flere områder er underlagt rettslige rammer og direktiver. Gjennom sin virksomhet forvalter kommunene lover og regler som har stor betydning for innbyggerne. Det er derfor viktig at rettsanvendelse og saksbehandling er betryggende i alle ledd i kommunal virksomhet. Innbyggernes rettsikkerhet er avhengig av at kommunen innehar juridisk kompetanse!

Alle kommuner små som store har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver, uavhengig av størrelse, økonomi og antall innbyggere i kommunen. Juristforbundet er bekymret for innbyggernes rettsikkerhet i mindre kommuner, kommuner som enten ikke ser behovet for eller tar seg råd til å prioritere fagkompetanse. Hvordan ivaretas innbyggernes rettsikkerhet i kommuner som ikke har jurister i sin forvaltning?

Jurister sikret at reglene følges

Juristforbundet har i sin Kommuneundersøkelse (Rambøll 2020) avdekket at 45 % av norske kommuner mangler juridisk kompetanse. Rennebu kommune viser seg å være en del av denne dystre statistikken, men har nå en gyllen anledning til å sette innbyggernes rettsikkerhet på kartet. Det har også Oppdal. Riktignok har kommunen to jurister innenfor plan- og byggesaker, men ingen andre fagfelt er prioritert.

Et nabosamarbeid gir kommunen en mulighet til å tenke nytt, samt sikre kvalitet i alle ledd. Store kommuner har i mange år hatt solide juridiske miljøer som sikrer ryddige prosesser, riktige vedtak og kvalitet i alle ledd. Et kommunesamarbeid kan gi mindre kommuner samme mulighet.

Juristforbundet håper at Oppdal og Rennebu gjennom et utvidet samarbeid ser behovet for å styrke sin juridiske kompetanse. Enten ved å ansette jurister innen viktige fagområder eller ved å opprette en juridisk seksjon som bistår tjenestene. Vi er spent på fortsettelsen!

Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune