SFO-tilbudet ved Oppdalskolene.

Høstens 1. trinnselever står nå klar til å besøke sine skoler, før de i august starter opp sitt 10-årige grunnskoleløp. Skolefritidsordningen (SFO) benyttes av mange de første skoleårene. Er SFO “bare” en oppbevaring eller et tilbud med faglig innhold og god kvalitet.

Ved innføring av gratis 12 timers tilbud til årets 1. trinnselever, har det blitt lansert å få kulturskolen inn i SFO. Dette er et bra tiltak med tanke på gratisprinsippet for deltakelse på kulturaktiviteter arrangert av kulturskolen. Kulturskolen har mange gode tilbud som handler om voksenstyrte kulturaktiviteter med barn.

Men er grunnen for samarbeidet å gi SFO faglig innhold, er dette et argument som ikke svarer til den SFO vi ønsker å være. SFO har et svært bevisst forhold til sitt innhold. Vi skal tilby “dagens barn” et sted hvor de kan møte jevnaldrende uten for mye voksenstyrt aktivitet.

SFO har bevisst valgt å respektere barnas behov for lek og krav på egentid uten for mye innblanding av voksne. Barna styrer selv aktivitet og lek innenfor rammer med stor valgfrihet. Barnas iboende kreativitet prioriteres i ulike uttrykksformer, og SFO ser på prosessen og erfaringen som viktigere enn produktet.

Det er godt dokumentert at lek på barnas premisser er viktig for sosial, emosjonell og mental utvikling. Leken har en egenverdi som ikke må undervurderes, og den har en grunnleggende livs- og læringsform som har betydning for barnas generelle utvikling. Dette støttes i den nasjonale rammeplanen som er fastsatte av Kunnskapsdepartementet og gjeldende fra 1. august 2021.

Barnekulturen representeres i SFO. Leken er en stor del av barnekulturen og den gjenspeiler barns oppvekst. Det er en kjensgjerning at vi for noen få tiår siden opplevde mer barnelek ute i våre nabolag. I dag fylles mer av barnas fritid opp med“skjermtid” og organisert aktiviteter hvor de samles på ulike idretts-og kulturaktiviteter. SFO ønsker å være en motvekt til de organiserte aktivitetene som stadig yngre barn deltar i. Vi tilrettelegger for et barnekulturelt fellesskap hvor den frie leken og det sosiale står i sentrum. Barna er selv sosiale aktører, og vi prøver å forstå barnets behov ut fra deres perspektiv.

De lever sin barndom her og nå, og dette ligger til grunn for vår praksis. Barnet har egne meninger og oppfatninger av hva som gir mening og dette skal komme til utrykk gjennom medvirkning i valg av aktiviteter og retten til å skape sin egen kultur. Barnekulturen skapes gjennom deltakelse, lek og gjenskaping av sanseinntrykk i samspill med jevnaldrende og voksne.

Kultur av barn skapes altså i utgangspunktet av barna selv og kan forstås som det barn har sammen, uten innblanding fra de voksne. Barnekulturen er prosessen barna er i, som handler om fantasi, det magiske og det emosjonelle.

Til slutt en liten brannfakkel fra SFO-folket. La 6-7 åringen få slippe å forholde seg til avtaler og tidsskjema mer enn nødvendig. Barndommen er her og nå, vi har et ansvar for å ta vare på den. Det blir tidsnok stilt forventninger om både deltakelse og prestasjoner på ulike arenaer. Ikke la barna få fullbooket fritid. Gi de tid til den uorganiserte leken de kan boltre seg i med jevnaldrende på SFO og i nabolaget.

Barneskolene i Oppdal