Kommuneadministrasjonen har lagt fram et solid og grundig planprogram som vil gi et riktig kunnskapsgrunnlag. Nå må politikerne følge opp! Oppdal Hytteforening (OHF) er imponert over det flotte planprogrammet som tar hensyn til at alle parter blir hørt. Vi er svært godt fornøyde med at fritidsinnbyggerne blir tatt på alvor med endringen i pkt. 2.9 som endres til “Konsekvenser for næringsliv og fritidsinnbyggere i Gjevillvassdalen”.

Det er nå det gjelder

Etter to havarerte forsøk, ser vi nå frem til at ansvarlige politikere endelig skal bestemme at alle traseer skal utredes, slik kommunedirektøren foreslår. Vi ser med bekymring på innspillene fra Høyre og Senterpartiet om å fjerne veilløypa fra planprogrammet!

Hva er den reelle kostnaden med å fjerne veiløypa fra planprogrammet?

  • Vi kan risikere å stå helt uten skiløyper med en standard som er en turistdestinasjon verdig! Høringsinnspillene fra Statsforvalteren, Trønderenergi, Trollheimen Sijte, Trondheim Turistforening med flere, viser at det kan bli utfordrende å etablere skiløyper i terrenget.

  • Hva vil det koste Oppdal å utvikle skiløyper i terrenget som kan tråkkes etter de kravene som kreves av en turistdestinasjon? Kommunedirektøren har avvist at skuterspor i terrenget er et reelt alternativ. Nye traseer vil kreve store summer og store naturinngrep i terrenget, for å utvikle skiløyper med 6 meter bredde og mulighet for tråkking med 30- 40 cm snødybde.

  • Stadig flere skidestinasjoner velger å legge skiløyper på vei for å imøtekomme utfordringene vi møter med klimaendringene. Klimaet endres, vintrene blir kortere, bruken av naturressursene og bærekraftsmålene skal oppfylles. I tillegg er vern av natur et krav politikerne må forholde seg til fremover. Oppdal må også forberede seg på en ny framtid for å opprettholde sitt omdømme som turistdestinasjon.

  • Hyttefolket innover Gjevilvassdalen er avhengig av en forutsigbar og skikkelig adkomst til hyttene sine vinterstid. Det er oppsiktsvekkende dersom politikerne velger å fjerne veiløypa, og dermed miste vesentlig innsikt i konsekvenser for hyttefolket i kunnskapsgrunnlaget.

  • Hva er omdømmekostnaden med å ignorere et massivt ønske om et fullstendig kunnskapsgrunnlag? Kommunen mottok 155 høringssvar til planprogrammet, med et overveldende flertall for å inkludere skiløypa på veien i utredningen. Hva vil omdømmekostnaden bli for Oppdal dersom politikerne velger å ignorere sine innbyggere og fritidsinnbyggere i en sak med et så høyt konfliktnivå? Fritidsinnbyggerne har ikke stemmerett i valget. Vil politikerne også velge å ignorere ønsket om at «alle må bli hørt» i en sak som er av så stor betydning fra sin viktigste melkeku? Tør dere virkelig å gå imot deres fritidsinnbyggere?

Et forutsigbart vintertilbud er viktig for omdømme, god folkehelse og økning i besøksdøgn

Det er nå det gjelder å tenke langsiktig på hvordan Oppdals viktigste friluftsområde skal utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov på en bærekraftig måte. Hvor mange millioner har Oppdal allerede tapt på færre besøksdøgn på grunn av et dårlig og lite forutsigbart stamløypenett?

Fritidsinnbyggerne har flere ganger påpekt at det viktigste de ønsker seg er et forutsigbart og godt stamløypenett, og at skiløypa i Gjevilvassdalen er avgjørende for helhetstilbudet.

Lavterskelløypa i Gjevilvassdalen skapte 21 millioner i året i inntekter på grunn av lang sesong, universell utforming, unike omgivelser og lun beliggenhet. (ref: Undersøkelsen om brøyting av Gjevilvassveien i 2018)

Et bærekraftig inntektsgrunnlag for Oppdal i framtida må i større grad basere seg på å legge til rette for at fritidsinnbyggerne bruker hyttene sine mer, framfor å bygge flere hytter.

Tiden for store hyttefelt i dalen er over og Oppdal må prioritere å ta vare på sin fremste turistmagnet! Naturen tåler ikke at den massive hytteutbyggingen i Oppdal fortsetter. Ivaretakelse av det unike kulturlandskapet i Gjevilvassdalen vil være avgjørende for Oppdal som turistdestinasjon både i et miljø, folkehelse og samfunnsøkonomisk perspektiv. Gjevilvassdalen sikrer turister og fritidsinnbyggere til hele kommunen!

Nå gjelder det å ikke tenke kortsiktige økonomiske gevinster for enkelte, men heller hva et forutsigbart stamløypenett, også i Gjevilvassdalen, vil innbringe for vinterdestinasjonen Oppdal. Hvis dagens fritidsinnbyggere velger å øke bruke hytta mer – hva vil det bety i økte inntekter for Oppdal?

Nå må politikerne følge opp kommunedirektørens anbefalinger!

Politikernes oppdrag er å vedta et planprogram, ikke vedta skiløypenes plassering. Planprogrammet kommunedirektøren har foreslått vil gi Oppdal et solid kunnskapsgrunnlag og grunnlag for en beslutning om regulering av skiløyper i Gjevilvassdalen. Først når kommunedirektøren er ferdig med sitt arbeid og legger dette frem til kommunestyret skal vurderingene rundt økonomi, naturinngrep, eiendomsrett osv. avgjøres.

Dersom Høyre og Senterpartiet på nytt trekker ut veiløypa fra planarbeidet vil dette medføre at en framtidig beslutning blir tatt på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Med tanke på konfliktnivået og engasjementet som er vist for veiløypa i denne saken, er det både oppsiktsvekkende og tilnærmet forakt for demokratiet, for alle som ønsker at alle parter må bli hørt og at saken endelig skal komme til en avslutning.

Nå avgjøres viktige bærekraftige veivalg for Oppdal som fremtidens turistdestinasjon. Kommunedirektøren og kommuneadministrasjonen har gjort et solid arbeid for å sikre Gjevilvassdalens- og Oppdals skjebne. Nå forventer vi at politikerne følger opp!

Vennlig hilsen Oppdal Hytteforening, en organisasjon for fritidsinnbyggere og hytteforeninger i Oppdal