Nytt innspill til Rennebu kommune fra Arbeidsgruppen for Ny E6 Sør i Rennebu ved Olav Lien, Jon Olav Viggen, Bjørn Berntsen, Alf Gunnes og Jostein Berntsen.

Arbeidsgruppen var samlet til møte på Stasjonen Kafe og Spiseri mandag 14. juni 2022 kl.13.00.

Tema: Trasevalg E6 Sør

Arbeidsgruppen har innhentet en del tegninger for de ulike alternativene for Ny E6 fra Toset-Nergård. Nye veier har ikke ferdige tegninger på alle de tre alternativene, men vil legge opp til å utarbeide reguleringsplan både for østre og vestre alternativ som sendes over til kommunen i løpet av høsten.

Midtre alternativ, som kommunen ba Nye Veier utrede, forelå som plan-og profiltegning. Nye Veier ønsker ikke å gå videre med dette alternativet.

Arbeidsgruppen er enig med Nye Veier i dette, og stiller seg samtidig undrende til at et enstemmig kommunestyre ba om en utredning av tredje alternativ, alternativ Midt.

Enda mer undrende er arbeidsgruppen til formannskapets utsettelse av planprogrammet for den siste delstrekningen Toset-Nergård til høsten. De ønsker også en tydeligere begrunnelse fra Nye Veier på hvorfor selskapet vil forkaste det midtre alternativet.

Arbeidsgruppen vil presisere at i en slik prosess er det viktig at også kommunen er seg sitt ansvar bevist ved å bidra med beslutninger og anbefalinger underveis slik at prosessen ikke forsinkes og at det endelige planforslaget er mest mulig omforent mellom kommunen og Nye Veier.

Arbeidsgruppen er på denne bakgrunn bekymret for at kommunens utsettelse, og ytterligere begrunnelse av alternativ midt, er med på og forsinker bygging av Ny E6 Sør i Rennebu.

For Arbeidsgruppen, Jostein Berntsen, sekretær