Derfor stemmer jeg KrF ved høstens valg

«Å sitte i regjering er både krevende og gir muligheter.», skriver KrFs Morten Olsen i dette innlegget.

Morten Olsen, Oppdal KrF 

Meninger

Å sitte i regjering er både krevende og gir muligheter. Det har man fått merke, der erstatningen etter nedleggelse av pelsdyrnæringen ordnet seg til slutt, men det satt altfor langt inne og tok altfor lang tid. Det har Oppdal KrF vært tydelige og dønn ærlige på.

Så er det viktig å løfte blikket!

Med KrF i regjering er det jobbet godt for å gi små og mellomstore bedrifter en enklere hverdag. Det er satt av totalt 1,1 mrd. kroner til Grønn plattform fordelt over tre år. Det er bygget infrastruktur i hele landet. Det er etablert individuell jobbstøtte for personer med psykisk lidelser og /eller rusproblematikk. Regjeringen har gjennomført fornyelsen av Kunnskapsløftet, 40.000 lærere har tilbud om videreutdanning. Tallet på kvoteflyktninger på 3000 årlig er videreført. Antall hjemløse barn er redusert med en tredel. Barnetrygden er økt med 7200 kr i året for barn opp til 6 år. Forsøket med fritidskortordninger for barn fra 6 til fylte 18 år videreføres. KrF foreslår i neste periode gratis fritidskort for alle. Over 3 000 personer er ansatt i politiet, over 2 000 av dem politifolk. Kompetanse til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep er styrket. Siden 2013 har regjeringen brukt mindre oljepenger enn det handlingsregelen har åpnet for. Det har gitt oss muligheter til å bruke mer i dårlige tider og under kriser.

Hva er viktig politikk for KrF fremover:

90.000 barna lider under foreldrenes alkoholmisbruk. KrF vil at norsk alkoholpolitikk skal strekke seg langt for å hjelpe de som sliter med alkoholproblemer og ikke minst menneskene rundt dem. Vi vil videreføre kontantstøtteordningen og lovfeste at barnetrygd og kontantstøtte skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Fra høsten 2021 får 92.000 barn mellom 6 og 18 år prøve ut ordningen med gratis fritidskort. De som driver med landbruk skal få en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

BPA-ordningen skal bli definert som et likestillingsverktøy, og ikke «bare» en helseordning. KrF stiller seg helt og fullt bak dette vedtaket: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på at BPA utformes slik at ordningen bidrar til å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen.» Norges Handikapforbund er blant dem som har vært pådriver for å få utredet BPA-ordningen og jubler over marsj-ordren.

I bioteknologien må vi ta stilling til etiske dilemmaer som vi ikke måtte tidligere. For KrF er det viktig at det er etikken som styrer teknikken og ikke omvendt.

Miljøspørsmålet har kommet nært innpå oss og vi kjenner på stor bekymring. Jordens tåleevne er presset til det ytterste. Den globale oppvarmingen er den største krisen menneskeheten står overfor. KrF vil per i dag redusere norske klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, og at Norges utslipp skal reduseres til netto null senest i 2050. Det langsiktige nullutslippsmålet skal gjelde alle sektorer, ikke bare CO2. Jeg tror miljøpolitikken nok må skrives om for de fleste partier, utfordringene står i kø. Denne må norske politikere stå sammen om dersom skal vi lykkes.

KrF bygger sin politikk på verdiene; det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Det er viktige bærebjelker i samfunnet vårt.

Bruk hodet, hjertet og stemmen godt valg!

Mvh Morten Olsen, Oppdal KrF