MDG og jordbruksoppgjøret

«Bonden må få rettferdig betalt for sine samfunnsoppdrag og jordbruket må tiltrekke seg flere.». Det skriver to MDG-politikere i en kommentar til jordbruksoppgjøret som partiet foreslår å tredoble.
Meninger

MDG har i forbindelse med flere jordbruksoppgjør lagt frem sitt alternativ. Hver eneste gang har vårt forslag vært bedre enn det som har blitt vedtatt. Denne gangen er det faktisk mye bedre enn jordbrukets eget krav og nesten tre ganger høyere enn det regjeringen med støtte fra Frp vedtok. Forslaget er i år på 2,6 milliarder og storparten er innrettet mot bedre økonomi for produsenten, altså bonden.

Jordbruksoppgjøret er utrolig komplisert. Det har blitt hevdet at den ene som forsto det fullt ut, er død. Allikevel er retningen på oppgjørene ganske tydelig. Over lengre tid har deler av inntektsveksten blitt knyttet til effektivisering. Sagt på en enklere måte; for å oppnå ønsket inntekt, må det produseres mer på hvert årsverk i jordbruket. Denne produksjonsveksten har måttet skje ved investeringer, jordleie, kjøp av kvoter, økt bruk av kunstgjødsel og kraftfôr. På alt dette har prisveksten vært høyere enn den generelle prisveksten. Dette har ført til at bøndene har kommet inn i en vond spiral. Økte kostnader har mer enn spist opp lønnsomhetsveksten.

MDG ønsker å endre dette.

  • Vi vil ha selvforsyningsgraden opp fra ca 40 % til 60 %.
  • Matproduksjonen må være etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv. God dyrevelferd, gode klimavalg og sikring av fruktbar jord og biologisk mangfold må ligge til grunn som rammer for all matproduksjon.
  • Matjorda og beiteressurser må tas vare på og brukes bedre, med mål om å sikre høyest mulig selvforsyning. Vi opplever at flere bønder er en forutsetning for å klare dette innen de gitte rammene. Særlig ønsker vi å løfte små og mellomstore bruk.
  • Bonden må få rettferdig betalt for sine samfunnsoppdrag og jordbruket må tiltrekke seg flere. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet må reduseres og på sikt tettes helt.

Omtrent 1/3 av vårt forslag skal tas ut med økte priser. Omregnet til hva det betyr for hver enkelt av oss, blir det i underkant av kr.200,- i årlig kostnad for økte priser på mat.

Vi vet av erfaring at mange reagerer med å rope ulv når vi i MDG forsøker å fremme matpolitikk. I vårt parti finner du svært mange som tar rovdyrproblematikken på alvor. Mange av oss vet at rovdyrene er de minst viktige artene i et økosystem. Det betyr ikke at vi vil fjerne dem helt, det er det heller ikke alle sauebønder som vil.

At enkelte i vårt parti når ut i media med andre synspunkter, burde ikke utelukke bønder fra å se på hvordan vi ønsker å innrette jordbruket for fremtiden. Får vi til lønnsomhet for bonden, mener vi bestemt det er mulig å enes om en rovdyrpolitikk også.

Tor Olav Naalsund

Kommunestyrerepresentant for MDG i Oppdal


Arne Rønning

Lokallagsleder i MDG Oppdal og Rennebu

Nestleder i MDG Trøndelag