Det er mange fordeler ved å legge E6 utenfor Oppdal sentrum

Bedre trafikksikkerhet, mindre støy og støv - og et mer enhetlig sentrum. Det er blant fordelene artikkelforfatter Trond Foss ser i å legge E6 utenom Oppdal sentrum.

Statens vegvesen har sett på en framtidig ny E6-trasé øst for både jernbanen og industriområdet i Kåsen. Det vil komme i konflikt med fritidssatsinger som golfbanen, skytteranlegget og en sherpatrapp opp Allmannberget.  Foto: Morgan Frelsøy/OPP

Meninger

I OPP den 3. juni kan vi lese at Oppdal Næringsforening (ONF) advarer mot å flytte E6 til Kåsen. «Handelstanden ønsker E6 så nært butikkdøra som mulig», sier ONF-sjefen på slutten av artikkelen.Det er imidlertid grunn til å advare mot et for snevert syn på en fremtidig E6 gjennom Oppdal sentrum, - det er mange fordeler ved å legge E6 utenfor Oppdal sentrum og disse fordelene må være med i en konsekvensvurdering av traseen for ny E6 gjennom Oppdal.

Artikkelen i OPP starter med å peke på at Oppdal mister det store og fine fritidsområdet i Kåsen. Det er vel ikke gitt noen å si noe om hvor mye man mister før det foreligger et planutkast og en konsekvensutredning med forslag til tiltak som kan redusere noen av ulempene i Kåsen.

Et typisk tiltak er senking av E6, gjerne kombinert med støyvoller og/eller støyskjermer. Et annet typisk tiltak er miljøtunneler på E6 som gjør det mulig både for mennesker og dyr å bevege seg fritt frem og tilbake over E6. Det finnes mange eksempler på slike miljøtunneler på E6 og det kan også være et aktuelt tiltak i Kåsen. Et tredje tiltak kan være at vegen får en litt redusert fartsgrense i forhold til den 110 km/t-grensen som nå etter hvert synes å bli en standard for 4-feltsveger. Det vil kunne redusere trafikkstøyen noe.

Den største fordelen ved å legge E6 trafikken utenfor Oppdal sentrum er trolig trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen for myke trafikanter i sentrum. Ved å fjerne gjennomgangstrafikken blir trafikkvolumet redusert med en tilhørende redusert risiko for at det skal inntreffe trafikkulykker.

Den nye E6 blir trolig en smal 4-feltsveg med fysisk midtdeler og slike veger har en mye lavere risiko for trafikkulykker, selv om hastigheten er 100 – 110 km/t. Overføring av gjennomgangstrafikken fra dagens E6 til en ny og sikker E6 vil derfor ha en positiv effekt mht. trafikksikkerhet.

Dagens E6 gjennom Oppdal har både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Ved å legge gjennomgangstrafikken utenfor sentrum, vil den gjenværende trafikken på dagens E6 bestå av trafikanter som i de fleste tilfellene skal stoppe i Oppdal. Dette vil bidra til et mer homogent trafikkmiljø som også kan ha en risikoreduserende effekt og økt forståelse og respekt for reduserte fartsgrenser og tiltak for å bedre forholdende for gående og syklende.

En annen fordel ved å legge trafikken utenfor Oppdal sentrum vil være reduserte støy- og støvplager for beboere og besøkende i Oppdal sentrum. Dette vil ikke bare ha positive helsemessige effekter, men det vil også trolig ha en positiv effekt for trivselen for de som oppholder seg utendørs i sentrum. Økt trivsel kan bety økt antall besøkende.

Oppdal sentrum begynner å ta form som en liten by og det trenger ikke være så positivt mht. å trekke til seg besøkende at denne byen har Norges viktigste vegforbindelse med trafikk mellom Sør- og Nord-Norge midt gjennom sentrum. Iht. trafikkdata i vegkart.no har E6 gjennom Oppdal sentrum en tungtrafikkandel på 15 – 16 % (2019).

En tredje fordel er at den barrieren som E6 utgjør i dag gjennom sentrum, fjernes. Det gjør det mye enklere å integrere arealet mellom E6 og jernbanen, f.eks. stasjonsparken, til å bli en naturlig del av sentrum og ikke et «areal på andre siden av E6». Alle som har oppholdt seg litt ved rundkjøringen i krysset mellom E6 og RV 70 kan ikke ha unngått å se de fotgjengerne som prøver å komme seg over fra Oppdal stasjon til andre siden av E6 og vice versa.

Selv om det finnes to underganger under E6 i sentrum, blir de ikke alltid brukt. Dersom gjennomgangstrafikken legges utenfor sentrum vil være det være enklere å finne løsninger som er mer fotgjenger- og syklistvennlig i plan, samtidig som de gir et tilfredsstillende nivå på trafikksikkerheten. Opphevde gang- og sykkelfelt og redusert fartsgrense er aktuelle tiltak som kan gjøre risikonivået lavt nok og som vil understreke at biltrafikken i sentrum må foregå på myke trafikanters premisser, jfr. tiltakene på Rv 70.

Det er viktig at man ikke glemmer at E6 er den den viktigste vegforbindelsen mellom den sørlige og nordlige delen av Norge. Rv 3 gjennom Østerdalen er også viktig, men når alt kommer til alt, har Europaveger høyere prioritet og status enn riksveger. Mye av den samfunnsøkonomiske nytten ved nye 4-feltsveger med hastigheter på 90 – 110 km/t ligger i de tidsgevinstene og sikkerhetsgevinstene som ligger i bygging av slike veger med tilhørende trafikkoverføring fra «gamle» 2-feltsveger uten midtdeler og med fartsgrenser som gjerne svinger mellom 60 og 80 km/t.

Her må nok lokale næringsinteresser måtte vike for de store samfunnsøkonomiske gevinstene som slike nye veger gir og forventingene om å få E6 inntil butikkdøra må trolig legges til side. Mht. til E6 gjennom Oppdal sentrum er det som beskrevet ovenfor, flere positive effekter ved å legge E6 utenfor Oppdal sentrum.

Det er kanskje viktigere å legge kruttet i å sikre at disse effektene kan realiseres hvis og når den nye E6 skal bygges gjennom Oppdal kommune. Det er viktig at man heller ikke glemmer at Staten, som er ansvarlig for Europaveger og riksveger, har mulig for en såkalt statlig reguleringsplan iht. Plan og bygningslovens § 6-4. Departementet kan selv utarbeide og vedta en reguleringsplan for ny E6 gjennom Oppdal sentrum. Departementet trer da inn i myndigheten til kommunestyret. Da kan nok hverken en stortingspolitiker fra Venstre eller andre politiske partier stoppe planene og utbyggingen av en ny, effektiv og sikker E6 med tilhørende positive effekter for Oppdal sentrum.

Trond Foss