– Utbedring av dagens E6 blir godt nok

Utbedring av E6 langs eksisterende trasé bør være godt nok – også for lastebilnæringen, mener Svein Einar Stuen i dette debattinnlegget.

Det skal bygges ny E6, men nå er det uvisst hva som skjer sørover fra Ulsberg mot Oppdal.  Foto: Kvass foto

Meninger

Lastebileierne må få lov å mele sin egen kake, slik Roar Melum oppskriftsmessig gjør på opp.no. Han gjør imidlertid samme feil som Nye Veier så ut til å ville gjøre før de trakk forslaget til ny veitrase mellom Nedgård og Toset ved Ulsberg - å sammenligne en ny motorvei med eksisterende E6.En utbedret E6 vil i stor grad ha tre kjørefelt, slik at det blir godt mulig å komme forbi tungtransporten i motbakkene. For noe av pengene det ville kostet å lage ny trasé bør det videre være mulig å gjøre betydelige utbedringer for å fjerne flaskehalser. Dagens kryss ved Ulsberg er ellers utformet med glidelås, slik at trafikk langs E6 enkelt glir sammen med trafikken fra Rv 3 fra Østerdalen. Melum vil i alle fall slippe å stoppe opp her, om han kommer den veien.

Vi lever midt i eskalerende kriser – både for klima og miljø. Utslippene er i ferd med å hope seg opp til nivåer vi ikke har sett på millioner av år, og forsterkes nå av enorme branner og utslipp av metangasser fra tinende tundra. Det kan derfor se ut som om vippepunktet er farlig nært – at det snart ikke vil hjelpe hva vi mennesker enn forsøker. Vi har i alle fall nå startet på et tiår som FN har utnevnt som tiåret for naturrestaurering.

Mot dette bakteppet - er det ikke egentlig fullstendig umusikalsk å fortsette å bygge store nye motorveier der eksisterende kan utbedres til å bli gode nok? Gjelder ikke dette særlig der det går jernbane parallelt med veien, og som i stedet bør kunne ta seg av mye av godstransporten?

Høyere fart gir automatisk høyere utslipp. I tillegg kommer enorme utslipp som følge av inngrep som bryter ned naturens karbonlagre i jordsmonn og myr, samt reduserte muligheter for framtidig opptak i betydelige arealer med skog som må fjernes for å gi plass til slike veier. Mot dette bakteppet er det også svært betenkelig at disse utslippene i liten grad ser ut til å ha blitt vektlagt i argumentasjonen for å få fram ny vei fortest mulig.

Jeg håper politikerne i Oppdal og Rennebu nå ikke lar sektorinteresser komme i veien for at de tar det ansvaret de har som ansvarlig myndighet for planbehandlingen etter plan- og bygningsloven – å sørge for at FN’s bærekraftsmål skal ligge til grunn for planleggingen.

Dette innebærer i første omgang å sikre at alle aktuelle alternativer blir tilstrekkelig utredet, og at hensynet til naturmangfold, klima og nærmiljø blir tilfredsstillende utredet. Det er dere som til syvende og sist skal vedta disse planene, og som også må stå inne for at resultatet kan begrunnes i forhold til at vi nå står på terskelen til et tiår der vi må begynne å restaurere tidligere ødelagte naturområder.

Husk også at ingeniørene i Nye Veier og Statens vegvesen utelukkende er betalt for å utrede, bygge og vedlikeholde veier. Vi kan ikke forvente at de uten videre skal presentere forslag der disse utbyggingsinteressene i tilstrekkelig grad er veid og vurdert mot grunnleggende verdier som hensynet til naturmangfold og utslipp av klimagasser, som til syvende og sist også er grunnleggende for eksistensen vår her på jorda.

Sett i dette perspektivet forventer og håper jeg at dere også – når utredningsarbeidet er ferdig - ser at utbedring av eksisterende E6 blir godt nok, kanskje i kombinasjon med bedre utnytting av jernbanene til klimavennlig transport av gods og personer som vil pendle til Trondheim en eller flere dager i uka.


Svein Einar Stuen