Vi blir i Berkåk sentrum

Eierne av Berkåk Veikro/Shell Berkåk imøtegår rykter - og forklarer at de blir værende i sentrum i dette debattinnlegget – der de også reagerer på fremgangsmåten på valg av servicestasjon ved det nye storkrysset på E6 ved Berkåk.

Eierne av Berkåk Veikro håper det er en fremtid for familiebedriften som fortsetter i Berkåk sentrum.  Foto: Multifoto AS

Meninger

Vi har gjennom spørsmål og kommentarer blitt klar over at mange lurer på hva bedriften Berkåk Veikro/Shell Berkåk skal gjøre når E6 blir lagt utenom Berkåk sentrum. Det går rykter om at vi skal legge ned og/eller selge virksomheten vår. Det stemmer ikke, men vi vet at vi står overfor endring og omstilling i årene framover.

Vi har vært engasjert i valg av trase for ny E6 i en årrekke, og har ytret oss i mange sammenhenger både skriftlig og muntlig. Etter at den østlige traseen ble valgt ble det tydelig at dette var et endelig valg, og vi begynte på en prosess på om vi kunne overleve uten E6.

Etter hvert så ble trasevalg for Fv700 en stor usikkerhet for oss, og det ble tydelig for oss at om vi ble liggende i bakevje i forhold til trafikken, så ville det være dramatisk. Vi engasjerte oss for å påvirke valget av trase, som skulle være en lokal beslutning. Her var det mange andre også som engasjerte seg, og uten drahjelp fra enkeltpersoner og organisasjoner, så ville kanskje valget ha vært et annet enn det ble til slutt. Takk til dere.


Etter dette var vi alle slitne etter å ha kjempet for egen bedrift over så mange år. Spesielt den siste runden med trasevalg for Fv700 var tung.

Da det endelige valget av trase for ny E6 ble besluttet, så sendte vi et brev til Rennebu kommune den 28.02.18, for å melde oss på tomt på næringsarealet ved det nye Berkåks-krysset. Dette ble fulgt opp av et nytt brev datert 07.01.19, hvor vi var mere konkrete på våre behov på en næringstomt.

I møte med ordfører og ass. rådmann den 21.03.19 ble vi gjort kjent med at tomtene på næringsarealet hadde fått betegnelser/navn. I brev datert 25.03.19 bestilte vi tomt BN-4.

Det handlet for oss om å være i forkant og best mulig forberedt på framtiden. Vi har ofte opplevd at forutsetningene endres, og at planer og ideer må endres eller skrinlegges som følge av det.

I løpet av 2020 ble det klart at næringsarealet ved Berkåks-krysset skulle styres av grunneierne.

Vi hadde da forventet at kommunen skulle videreformidle vår formelle interesse av næringstomt.

Det skjedde ikke, og det må det være lov å være skuffet over. Ikke uventet fraskriver ordføreren seg alt ansvar i så måte.

I september 2020 ble det informert om planene for næringsarealet ved Berkåks-krysset på et informasjonsmøte i regi av Rennebu Næringsforening. Der møtte Nyberg som næringsaktør.

Ved en tilfeldighet så var Nyberg innkalt som varamedlem til formannskapet i desember, hvor Planråd v/Semmingsen orienterte om planene for næringsarealet. Der møtte Nyberg som politiker, og blandet ikke rollene som næringsaktør. I samme møte bekreftet Semmingsen at ESSO og CirkleK var kontaktet om interesse for etablering på næringsarealet, men at Shell ikke hadde blitt kontaktet.

Det har blitt gitt et inntrykk av at vi nå sutrer over en tapt mulighet, og at vi selv ikke har fulgt opp. Vi vil med dette innlegget gi uttrykk for hva som faktisk har skjedd siden vårt første brev i 2018.

I løpet av våren/sommeren 2020 ble det klart for oss, at vår familie alene ikke kunne stå for en slik betydelig satsing. Vi har et godt samarbeid med et av Norges største energiselskap, og det var derfor trist at Shell ikke fikk samme mulighet til nyetablering på Berkåk, slik de andre to aktørene fikk. Prosessen med etablering av et så stort anlegg begynner på et mye tidligere tidspunkt enn hva som har framgått i media. Det er åpnet for kun ett serviceanlegg på det nye næringsarealet, og vi ser det slik, at skulle vi i samarbeid med Shell etablere et nytt serviceanlegg ved E6, så må vi vurdere andre lokasjoner.

Vi hadde imidlertid ønsket, at vi hadde blitt møtt med såpass respekt, at Rennebu kommune hadde videreformidlet vår interesse for tomt, og at Shell hadde blitt kontaktet på lik linje som de andre to bensinstasjonene. Det tar vi til etterretning.

Vi har en stor eiendom med mye bygningsmasse i Berkåk sentrum, som vi ønsker å utvikle videre. Vårt familieeide selskap krever at vi er til stede 365 dager i året, slik driften er i dag. Det er vårt håp at det skal være grunnlag for redusert videre drift i sentrum, og at det vil være marked for et spisested, og overnatting. Vi ønsker at bedriftene i Berkåk sentrum fortsatt skal ha mulighet til å drive sin virksomhet, og at det jobbes, og legges til rette for best mulig forutsetninger. Vi skal bidra med det vi kan, slik at vi kan sikre videre drift og jobb til våre ansatte.


Berkåk Veikro/Shell Berkåk

Familien Nyberg