«Kan ikke holde fast på gamle utdaterte oppfatninger»

Advokat Ivar Chr. Andersskog svarer på kritikken fra styreleder Svein Asphaug Dørum i Gjevilvassveien SA.

Her er advokat Ivar Chr. Andersskog i samtale med Arne Braut (Sp) under et kommunestyremøte i Oppdal før jul i fjor.  Foto: Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Svar til Svein A. Dørum

Det vises til debattinnlegg fra Svein A. Dørum den 25.01.2021, stilet til undertegnede.

Det er et par forhold jeg ønsker å kommentere. Det første gjelder praksis om brøyting og brøyteavgift på de veier som SA'et ikke brøyter. I 1995 ble det fattet et vedtak som sa at det var naturlig at hytteeierne går sammen om evt brøyting. Dette var rettet direkte mot hytteeiere tilknyttet veien ordførerveien.


Striden om Gjevilvassvegen

Åpent brev til Andersskog


Min naturlige oppfatning var da at praksisen som SA'et har innført må være lik på alle de veier som SA'et ikke brøyter. Styreleder i SA’et fremmet en rekke spørsmål til «brøyterne» som klart indikerte at styreleder ønsket forskjellbehandling. Vårt svar til styret var at man måtte ha samme praksis på Ordførerveien og på Gjevilvassveien. Jeg har aldri kritisert den praksis som utøves på Ordførerveien, kun påpekt at samme praksis må gjelde på begge veier.

Du kommer også med kritikk mot undertegnede vedrørende varselbrev om søksmåI. I henhold til Tvisteloven er man pålagt å sende varselbrev, hvis det kan være aktuelt å ta ut stevning. Årsmøte i SA'et hadde tidligere fattet et ulovlig vedtak og det ekstraordinære årsmøte var i ferd med å fatte et nytt ulovlig vedtak. Det er da helt naturlig at styremedlemmer som ønsker å effektuere et ulovlig vedtak må få beskjed om eventuelle konsekvenser ved en slik effektuering. Dette er ingen trussel, kun en realitet.

Du anfører også at argumentasjon endres. I enkelte sammenhenger er dette riktig, men begrunnelsen kan være at samfunnet endrer seg. Under jordskiftesaken var vi opptatt av at veiene ble stengt med bom for å hindre allmenn ferdsel.

Det har nå vært kontakt med redningsetatene, bl.a brannvesen, og de frarår på det sterkest at veiene stenges med fysisk bom. Her kom det klar beskjed om at bommene må fjernes for at utrykningskjøretøy (brannbil, ambulanse m.m) skal komme frem. Tidene endrer seg, og det må vi selvfølgelig ta hensyn til.

Styreleder burde også ta hensyn til at samfunnet endrer seg og forholde seg til de klare dommer som er avsagt og rette seg etter disse. Man kan ikke holde fast på gamle utdaterte oppfatninger. Hvis styreleder hadde forholdt seg til realiteten hadde også samarbeidet mellom alle rettighetshavere gått bedre.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Nidaros DA

Ivar Chr Andersskog, advokat (H)