Striden om Gjevilvassvegen

Åpent brev til Andersskog

Tidligere styreleder i Gjevilvassveien SA, mener brøyterne og deres advokat tilpasser argumentasjonen i løypestriden til hvem mottakeren er.

Svein Asphaug Dørum.  Foto: Arkiv

Meninger

I Opp-avisa er det nå en artikkel med overskrift «Avviser sjikanemeldinger». (Jeg ser at overskriften ikke er helt i samsvar med dine uttalelser lenger ned, men det går jeg ut fra kan tilskrives avisa.)

I denne artikkelen er du tillagt følgende uttalelse:

«Slik jeg forstår det tror jeg ikke dette kommer fra mine parter, selv om de har kommet med innspill i saken.»Fordi de fleste grunneierne i Gjevilvassdalen bor i Midtbygda krets, og derved treffes i flere sammenhenger, vil jeg ikke navngi noen av dem som har kommet med disse uttalelsene.

Det er mulig det er som en av dine klienter sa i telefonsamtale for 2-3 år siden, at jeg er for feig.

I innlegget kommer du enda en gang innpå forholdene i Ordførerveien.

Først må jeg påpeke at ingen vesentlige ordninger, bortsett fra bruksordningsreglene, har blitt innført de siste 20 år.

Mange av ordningene har blitt innført mens noen av dine klienter var med i veistyret. De har altså vært med på både å innføre og opprettholde disse ordningene. Blant annet den forskjellsbehandling som ligger i at veilaget har bekostet brøyting av veien til Grøtsetra, og veien fra Festa til Osen, i alle år.

I 1995 fikk styret, hvor blant annet en av dine mest markante klienter var medlem, henvendelse fra en grunneier med spørsmål om veilaget ville brøyte Ordførerveien i en strekning av 700-1000 meter. Styret gjorde så 13.02.1995 vedtak som sier følgende:

«Styret mener at det er naturlig at hytteeierne går sammen om evt. brøyting.»

Siden har ikke Ordførerveien vært tatt opp som sak, hverken i styre- eller årsmøter. I og med at noen av dine klienter har vært både styremedlemmer og styreledere i perioden etter dette vedtaket, er det besynderlig at du gang etter gang legger skylden på de styrene som har fungert de siste 5-6 årene for at denne ordningen praktiseres. Jeg kan tilføye at brøyting av denne veien fram til i dag ikke har kostet veilaget én krone.

Når det gjelder det ekstraordinære årsmøtet i veilaget 19.11.2020, har jeg noen kommentarer til det du blir sitert på.

I rettsbok fra Jordskifteretten i 2014 står det:

«Dersom vegen brøytes av noen av sakens parter og Gjevilvassvegen fortsatt skal være stengt for allmenn ferdsel vinters tid, må det settes opp stengsel i form av en bom». (Jordskifteretten hadde i løpet av saken vedtatt at begrepet «grunneier» skulle erstattes med «parter».)

En av dine klienter skriver til Jordskifteretten (ifølge samme rettsbok):

«Det må settes opp bom der Gjevilvassveien SA ender sin brøyting. Den som ønsker å brøyte må ha nøkler til bommen».

Du sier selv i en epost til undertegnede:

«For å unngå «fri kjøring» må den brøytede veien stenges på et vis, enten ved bom, kjetting eller bukker el.l.»

Styret hadde i innkalling til det ekstraordinære årsmøtet følgende forslag til vedtak:

«Gjevilvassveien SA vil følgeJordskifterettens bruksordningsregler når det gjelder brøyting avveiene i veilaget. Veilaget vil brøyte veien til 1. desember. Deretter stenges bommene ved Trånnåbakksetra og i Osen, slik at bare de av Jordskifteretten kalt «parter» får anledning til å kjøre.»

Medlemmene i styret får mail fra deg datert 03.11.20, med oversskrift «VARSEL OM SØKSMÅL, JFRTVISTELOVENS § 5-2. STYREANSVAR ETTER SAMVIRKELOVENS § 135.»

Mailen slutter med (sitat):

«I henhold til Tvistelovens § 5-2 varsles herved sivilt søksmål mot styrets leder og styremedlemmer, hvor styrets leder og styremedlemmer handler aktlaust og påfører rettighetshaverne et økonomisk tap, såfremt styret effektuerer et stenge vedtak.»

At mange, både styremedlemmer og andre, oppfatter dette som en trussel, synes jeg er forståelig.

Jeg har av og til hatt følelsen av at du og dine klienter har drevet med det jeg vil kalle «selektiv argumentasjon». Med det mener jeg at argumentasjonen forandres etter hvem som er mottaker.

Jeg vil minne deg om at du, på siste rettsmøte i Jordskifteretten 26.08.2014, sa at det skal kun brøytes fram til egen eiendom, veien skal være stengt for andre enn brøyterne, en skal ikke brøyte for andre, og scootertransport skal fortsatt være mulig.

Hadde du og klientene dine holdt på det dere sa og skrev i løpet av jordskiftesaken, og fulgt Jordskifterettens intensjoner og vedtak, tror jeg at mye av ufreden i Gjevilvassdalen hadde vært unngått.

Med vennlig hilsen

Svein Asphaug Dørum\u0000