- Ny pedagognorm skaper stor konsekvens på bemanningen rundt barna

Kommer med et politisk utspill om bemanning i de kommunale barnehagene.

Midtbygda oppvekstsenter og barnehage.  Foto: Kvass-foto

Meninger

Skrevet av samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager, fagforbundet og utdanningsforbundet

Det finnes ti barnehager i Oppdal, fire kommunalt- og seks privateide barnehager. Alle barnehagene er pliktig til å følge Lov om barnehager.

Barnehagene har de siste 10 – 15 årene vært igjennom store endringer når det gjelder konkurransebasert drift, bemanningsnormer og ettåringene i barnehagen.

Konkurransebasert drift

I Oppdal har vi overskudd av barnehageplasser. En konsekvens av dette er at barnehagene må være veldig fleksible, og til dels kunne tilpasse seg hver enkelt søker. Det er i sentrumsområdet at konkurransen om barnehageplassene er størst og merkes mest. Det betyr at det blir viktig å holde tritt både når det gjelder åpningstid pr dag, ferieåpent/lukket og matservering for å kunne sikre seg søkere.

Åpningstida for de kommunale barnehagene er kl  07.00 - 16.30. Det vi si at barnas oppholdstid er på 9,5 timer pr dag. Personalets arbeidstid er til sammenligning på 7,5 timer.

I sentrum er barnehagene ferieåpne, da noen av konkurrentene også har det. Dette betyr at ferien til både personalet og barna kan spres mere i løpet av året. Et resultat av dette er at man ikke alltid kan styre nok antall personale rundt barnegruppene til enhver tid på grunn av uoversiktlige ferieavviklinger.

Det serveres mat i alle barnehagene i Oppdal. All ressurs til matlaging blir utført av og tatt fra grunnbemanningen i barnehagen. Det er de siste årene fokusert mye på mat og måltider i barnehagen. Det stiller store krav fra mattilsynet om hygiene ved tilbereding av mat til andre personer. Det er likevel ikke avsatt ressurser i de kommunale barnehagene til matlaging.

Fokusområde for Oppdal kommune er folkehelsearbeid. De fleste av barnehagebarnas måltider spises i barnehagen. Man kan tenke seg at grunnlaget for et sunt og næringsrikt kosthold bør legges i barnehagen.

Bemanningsnorm/pedagognorm

Barnehagelovens § 18 Grunnbemanning: «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha èn ansatt pr tre barn når barna er under tre år og èn ansatt pr seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år».

Denne lovfestede bemanningsnormen kom i 2018, og viser til en bemanning som de kommunale barnehagene i Oppdal har fulgt siden 90- tallet. Altså har den ikke ført til forbedringer i barnehagedriften ved kommunale barnehager i Oppdal.

Det kom en ny pedagognorm (forskrift 22. juni 2017) som har gitt oss et krav om to pedagoger i barnegrupper over 14 barn (barn fylte 3 år), og/eller barnegrupper over 7 barn (barn under 3 år). Tidligere hadde vi barnegrupper på 18 storbarn og 9 småbarn pr pedagog. I praksis har personalressursen i en avdeling endret seg fra 1 pedagog og 2 barne- og ungdomsarbeidere til 2 pedagoger og 1 b- og u-arbeider.

Dette får en stor konsekvens på bemanningen rundt barna, fordi pedagogene har et tariffestet krav om minimum 4 timer planleggingstid i uka i 100 % stilling. Med to pedagoger på en avdeling, utgjør dette et fravær av personale på 8 timer i uka pr avdeling. Det har ikke fulgt med økonomiske ressurser med ved innføringen av ny pedagognorm. Konsekvensen har vært stor.

Ettåringene i barnehagen

En stor forandring i barnehagen er antall ettåringer som starter. For ikke så mange år tilbake, bestod småbarnsavdelingene stort sett av to- og treåringer. I dag er de fylt med ettåringer. Det er stor forskjell på de primære omsorgsbehovene til en ettåring og en to- treåring. Likevel er ikke bemanningsnormen ved småbarnsavdelingene endret, selv om barnegruppen er drastisk endret.

Det er lovbestemt at barn som er født til og med november måned, har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. I Oppdal hvor det er overskudd på barnehageplasser, gis det plasser for barn helt ned i 7 månedsalder. Man har ikke rett på barnehageplass ifølge loven, men sett i et konkurranseperspektiv blir det tilbudt plasser i slike tilfeller.

Det fleksible inntaket konkurransesituasjonen gir, er at man kan starte opp i august med en gruppe ettåringer. Gjennom året gjøres fortløpende opptak av nye ettåringer. De som jobber på småbarnsavdelingene, opplever derfor at man har kontinuerlig oppstart gjennom året. I tillegg er det store funksjonsforskjeller på et barn som ikke har/nettopp har fylt 1 år og er født sent på året, i forskjell til de barna som er født tidlig på året. Man kan si at på en ettårsavdeling, kan enkelt barn være dobbelt så gammelt som et annet barn, men likevel være født i samme år. Både tilbudet til de ny oppstartede barna og de barna som har startet i august, blir berørt av opptakene av nye barn gjennom høst og vår.

En vanlig ettårsavdeling består normalt av 9 barn og 3 ansatte. Den lange åpningstiden og planleggingstiden for pedagogene, gjør at man gjennom dagen i praksis ikke er bemannet slik Samarbeidsutvalgene tolker intensjonen i bemanningsnormen. For å kunne dekke inn både tidlig og senvakter, må man naturlig nok ha en ansatt på jobb kl. 7.00 og en ansatt som starter kl. 9.00. Åpningstiden og antall ansatte i seg selv, gjør derfor at avdelingene i praksis ikke er full bemannet mer enn noen få timer hver dag. Om man da legger inn at det er 1-2 pedagoger på avdelingen og pauseavvikling, vil bare noen få timer gjennom dagen være dekt av tre ansatte. Største delen vil man være to ansatte og perioder på morgen og ettermiddag, bare en. Dette samtidig som personalet skal håndtere ettåringer som kanskje ikke går eller nylig har startet i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets krav

Samarbeidsutvalgene til de kommunale barnehagene, i samarbeid med utdanningsforbundet og fagforbundet, stiller derfor kommuneledelse og politisk ledelse spørsmålet om det er god nok innsikt i den faktiske driften i barnehagene de selv eier og om bemanningen kan sees på som kvalitetsmessig god nok, i verste fall om den er forsvarlig. Samarbeidsutvalgene stiller videre spørsmål om konkurransedriften overfor de private barnehagene er med å sette sparekniv på de barna kommunale barnehager har og hvorfor bemanningsnormen ikke fungerer gjennom en hel dag. Planleggingstid som ikke dekkes inn av andre ansatte sees på fra Samarbeidsutvalgene, som en bevisst sparemodell for å unngå merkostnad. Dette går igjen ut over barn og ansatte i barnehagene.