Hva Senterpartiet har sagt, ment og gjort i Gjevilvassaken

Ola Husa Risan (Sp).  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av Ola Husa Risan, gruppeleder Oppdal Senterparti

Det har i den siste tiden blitt skrevet mye om hva vi i Senterpartiet har sagt, ment og gjort i Gjevilvassaken. Vi har derfor behov for å kommenter noe av det som har blitt påstått.

Vi ser nå at flere angriper Senterpartiet for ikke å ville ha skiløype på vei eller skiløype i Gjevilvassdalen i hele tatt. Selvfølgelig vil vi det. Men det må være ut av frivillighet fra deltakernes side.


Sp-veteran melder seg ut av partiet etter vedtaket i løypestriden

- Etter mitt syn har vedtaket i kommunestyret ført til at kommunen har abdisert og saken er blitt enda mer betent enn noen gang, sier Ingrid Grøtte Johansson.- Det er trist, men vi er veldig enige om mange andre saker

Arnt Nerhoel sier at Sp skal jobbe for å finne samarbeidspartnere etter løypestriden.

 

For oss har det hele tida handlet om hva vi mener det er greit å bruke ekspropriasjon av rettighet eller eiendom til – skiløype er ikke en av disse. Dette ble bekreftet av Lagmannsretten nå i høst vedrørende at skjønn ikke kunne fremmes fordi alternative løyper ikke var grundig nok utredet til at ekspropriasjonsinstituttet kunne brukes.

Det har også handlet om hva vi skal bruke kommunal økonomi til, rettsaker om ekspropriasjon vi føler ikke burde finne sted; eller til barnehage, skole, helse og omsorg. Senterpartiet mener vi har vært tydelig på vårt syn hele veien, så de som er forbauset nå har neppe fulgt saken på nært hold. Senterpartiet har også hele tiden forholdt seg til det som til enhver tid har vært vedtatt. Så er det sånn, at et vedtak gjelder til det er gjort et nytt vedtak i samme sak

Så er vi også blitt spurt om hva som er det egentlige innholdet i vedtaket som ble gjort 19. november.

Det første punket handler om at vi ikke ønsker å anke. Så det synes veldig greit å forstå. Det tredje punket handler om hvordan millionene som har gått med til rettssaker i 2020 skal posteres i budsjettet.

Så gjenstår punkt 2. Det lyder: «Oppdal kommunes rolle ved eventuelt skispor i Gjevilvassdalen, skal være på lik linje med andre løyper i kommunens løypenett. Det være seg økonomisk støtte eller tilretteleggelse. Kommunestyret mener at løypenettet i Oppdal, skal være basert på frivillighet.».

For å forstå punkt 2 fullt ut, må man se på tidligere vedtak, som fortsatt gjelder:

Den 9.3.2011 gjorde kommunestyret et vedtak i sak 17/11. Dette vedtaket omhandler regulering av stamløypenettet.

Vedtaket fra 19.11.2020 går på at vi nå ønsker likhet og frivillighet. Vi ønsker ikke å bruke tvang for å sikre skiløyper, vi mener at man må få til frivillige avtaler. Det hindrer imidlertid ikke reguleringsarbeid, slik noen har antydet. Det stiller også noen forventninger til grunneiere som har skiløype over sine eiendom om å bidra til å finne gode og langsiktige løsninger som gagner alle parter.

Så er det også slik at det ikke finnes noen garanti for at ikke et senere kommunestyre på nytt vil velge å bruke tvang, et kommunestyrevedtak står som sagt til et nytt er gjort. Men bakgrunnen for vedtaket er at vi har tro på at vi skal kunne finne gode løsninger uten tvang, og den uro og kostnader, både økonomisk, miljømessig og sosialt, som det medfører, og Oppdal kommune vil kunne bidra med å arbeide for det der det er ønskelig.


13 mot 12: Vil ikke anke løypedommen

Nå er skjebnen til skiløypa på Gjevilvassvegen vedtatt.